Visa allt om Hans Eriks Schakt och Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 2 949 2 520 3 169 2 884 3 520 4 293 3 571 4 081 3 803 4 053
Övrig omsättning 72 97 16 7 15 173 108 32 129 238
Rörelseresultat (EBIT) -130 -6 65 -580 -73 226 242 510 267 360
Resultat efter finansnetto -171 -48 -202 -815 -160 129 135 372 122 288
Årets resultat 5 131 217 -478 70 20 23 52 2 41
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 007 2 364 2 853 3 532 3 865 3 913 4 283 4 381 4 771 3 151
Omsättningstillgångar 459 604 500 610 705 590 469 233 247 301
Tillgångar 2 466 2 968 3 353 4 142 4 570 4 503 4 752 4 615 5 018 3 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 684 680 548 331 510 440 420 397 345 343
Obeskattade reserver 180 369 595 1 049 1 386 1 636 1 536 1 436 1 136 1 036
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 714 925 1 120 1 360 599 788 1 550 1 882 2 471 954
Kortfristiga skulder 888 994 1 090 1 402 2 076 1 640 1 246 900 1 066 1 120
Skulder och eget kapital 2 466 2 968 3 353 4 142 4 570 4 503 4 752 4 615 5 018 3 452
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 211 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 504 747 727 631 237 364
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 347 360 338 289 291 386
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 021 2 617 3 185 2 891 3 535 4 466 3 679 4 113 3 932 4 291
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 475 1 260 3 169 1 442 1 760 1 431 1 190 1 360 1 268 1 351
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 302 352 948 438 447 380 367 321 282 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 227 340 520 -243 429 651 678 930 645 755
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,02% -20,48% 9,88% -18,07% -18,01% 20,22% -12,50% 7,31% -6,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,27% -0,20% 1,94% -14,00% -1,60% 5,02% 5,11% 11,27% 5,32% 10,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,41% -0,24% 2,05% -20,11% -2,07% 5,26% 6,80% 12,74% 7,02% 8,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,15% 60,67% 65,67% 58,74% 52,16% 56,72% 62,17% 62,07% 51,59% 54,95%
Rörelsekapital/omsättning -14,55% -15,48% -18,62% -27,46% -38,95% -24,46% -21,76% -16,34% -21,54% -20,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,43% 32,61% 30,18% 27,75% 34,82% 38,11% 34,05% 31,53% 23,56% 32,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,69% 60,76% 45,87% 43,51% 33,96% 35,98% 37,64% 25,89% 23,17% 26,88%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...