Visa allt om Bjälklaget Ekerö Aktiebolag
Visa allt om Bjälklaget Ekerö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 443 1 384 963 950 1 466 1 063 1 521 1 306 2 868 1 309
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 57 132 -133 -29 -79 6 -102 60 17 209
Resultat efter finansnetto 33 108 -155 -50 -98 -12 -109 33 3 199
Årets resultat 33 108 -155 -50 -98 -12 -84 19 0 152
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 91 120 87 65 102 151 91 126 160
Omsättningstillgångar 236 426 187 393 320 326 373 382 907 362
Tillgångar 341 517 308 480 385 428 524 474 1 033 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 57 -52 103 104 201 214 297 278 277
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 116 139 174 179 54 131 115 0 86 3
Kortfristiga skulder 111 321 185 197 227 95 196 152 644 216
Skulder och eget kapital 341 517 308 480 385 428 524 474 1 033 521
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 380 - 119 59 204 82 453 0 561 75
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 52 151 230 198 184 145 97 357 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 119 20 86 91 126 55 173 26 289 22
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 443 1 384 963 950 1 466 1 063 1 521 1 306 2 870 1 309
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 443 1 384 963 950 1 466 1 063 761 1 306 2 868 1 309
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 76 318 357 473 326 387 122 1 150 98
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 94 171 -81 19 -42 55 -7 111 65 257
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,26% 43,72% 1,37% -35,20% 37,91% -30,11% 16,46% -54,46% 119,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,72% 25,53% -43,18% -6,04% -20,52% 1,40% -19,47% 12,66% 1,65% 40,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,95% 9,54% -13,81% -3,05% -5,39% 0,56% -6,71% 4,59% 0,59% 16,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,09% 48,19% 54,83% 71,79% 50,34% 66,32% 74,95% 45,18% 55,86% 45,30%
Rörelsekapital/omsättning 8,66% 7,59% 0,21% 20,63% 6,34% 21,73% 11,64% 17,61% 9,17% 11,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,43% 11,03% -16,88% 21,46% 27,01% 46,96% 40,84% 66,46% 28,65% 56,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,61% 132,71% 101,08% 199,49% 140,97% 343,16% 190,31% 251,32% 140,84% 167,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...