Visa allt om Mellgrens El Aktiebolag
Visa allt om Mellgrens El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 895 837 709 697 782 864 903 867 933 1 015
Övrig omsättning 1 7 3 3 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 57 33 20 -6 54 97 -18 4 2
Resultat efter finansnetto 132 55 29 15 -7 54 97 -22 0 -3
Årets resultat 102 43 12 12 -7 39 76 -22 7 24
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 25 34 40 47 62 10 17 26 31
Omsättningstillgångar 333 317 225 233 243 201 266 201 343 289
Tillgångar 388 342 259 273 289 263 276 218 369 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 299 197 154 143 131 188 199 123 145 164
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 23 3 19 0 0 0 0 50
Kortfristiga skulder 89 145 81 128 139 74 77 95 224 97
Skulder och eget kapital 388 342 259 273 289 263 276 218 369 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 191 0 271 250 288 293 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 252 248 185 0 246 5 11 12 15 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 101 98 80 81 98 108 102 117 119 110
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 50 50 0 0 25
Omsättning 896 844 712 700 785 864 903 867 933 1 015
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 895 837 709 697 782 432 452 434 467 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 356 348 312 277 347 193 184 211 215 206
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 145 72 47 34 9 63 104 -10 17 39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,93% 18,05% 1,72% -10,87% -9,49% -4,32% 4,15% -7,07% -8,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,02% 16,67% 12,74% 7,33% -2,08% 20,53% 35,14% -8,26% 1,08% 0,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,75% 6,81% 4,65% 2,87% -0,77% 6,25% 10,74% -2,08% 0,43% 0,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,17% 63,92% 68,55% 62,27% 64,45% 72,22% 66,78% 65,74% 63,45% 63,05%
Rörelsekapital/omsättning 27,26% 20,55% 20,31% 15,06% 13,30% 14,70% 20,93% 12,23% 12,75% 18,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,06% 57,60% 59,46% 52,38% 45,33% 71,48% 72,10% 56,42% 39,30% 53,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 233,71% 134,48% 127,16% 95,31% 74,82% 81,08% 138,96% 82,11% 83,93% 134,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...