Visa allt om Staffan Lorentzons El Aktiebolag
Visa allt om Staffan Lorentzons El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 507 5 487 8 985 4 339 3 523 3 504 2 426 2 352 2 360 2 443
Övrig omsättning - 58 - - - - - 54 40 -
Rörelseresultat (EBIT) 467 492 1 046 835 549 710 0 -16 45 288
Resultat efter finansnetto 454 524 1 055 852 559 711 -2 -7 49 290
Årets resultat 51 176 609 465 348 408 23 12 45 149
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 094 2 535 194 88 117 87 5 8 58 142
Omsättningstillgångar 2 304 1 820 4 088 2 820 2 023 1 613 1 120 1 080 1 288 1 033
Tillgångar 4 398 4 355 4 282 2 908 2 140 1 700 1 125 1 088 1 346 1 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 357 2 306 2 130 1 522 1 056 709 301 278 266 311
Obeskattade reserver 915 946 827 558 339 254 97 135 171 188
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 125 895 1 325 829 745 737 727 676 908 677
Skulder och eget kapital 4 398 4 355 4 282 2 908 2 140 1 700 1 125 1 088 1 346 1 175
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 481 379 266 348 326 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 653 1 627 1 443 1 000 437 499 416 344 327 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 561 501 464 325 279 312 232 260 250 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 6 507 5 545 8 985 4 339 3 523 3 504 2 426 2 406 2 400 2 443
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 301 1 097 2 246 1 446 1 174 1 168 1 213 1 176 1 180 1 222
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 428 480 444 403 399 461 477 454 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 509 534 1 105 871 584 736 3 10 90 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,59% -38,93% 107,08% 23,16% 0,54% 44,44% 3,15% -0,34% -3,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,66% 12,10% 24,64% 29,30% 26,12% 41,82% 0,00% -0,28% 4,09% 24,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,21% 9,60% 11,74% 19,64% 15,87% 20,29% 0,00% -0,13% 2,33% 11,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,36% 54,06% 42,76% 60,59% 60,03% 65,30% 55,03% 55,78% 56,65% 56,08%
Rörelsekapital/omsättning 18,12% 16,86% 30,75% 45,89% 36,28% 25,00% 16,20% 17,18% 16,10% 14,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,82% 69,89% 64,81% 66,48% 61,02% 52,72% 33,11% 34,49% 28,91% 37,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,29% 132,51% 300,68% 319,54% 254,77% 201,63% 145,39% 143,79% 116,63% 147,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...