Visa allt om Bil & Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 11 502 10 933 11 360 11 121 10 093 10 339 10 032 9 026 9 361 10 772
Övrig omsättning 198 27 17 10 59 47 11 433 376 87
Rörelseresultat (EBIT) 396 483 446 350 563 522 439 378 210 639
Resultat efter finansnetto 382 498 411 312 522 482 395 335 156 582
Årets resultat 351 346 254 244 293 280 260 281 157 369
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 465 1 624 1 904 2 108 2 195 2 215 1 455 1 629 1 866 2 097
Omsättningstillgångar 4 983 4 634 4 127 4 026 3 857 4 113 3 896 3 875 3 612 3 892
Tillgångar 6 448 6 258 6 031 6 134 6 053 6 329 5 350 5 505 5 479 5 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 355 2 203 2 057 2 003 1 959 1 866 1 786 1 625 1 645 1 688
Obeskattade reserver 1 344 1 421 1 362 1 296 1 314 1 178 1 067 1 017 1 047 1 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 351 551 747 956 1 163 1 377 790 990 1 040 1 240
Kortfristiga skulder 2 398 2 083 1 864 1 879 1 617 1 907 1 708 1 872 1 747 1 944
Skulder och eget kapital 6 448 6 258 6 031 6 134 6 053 6 329 5 350 5 505 5 479 5 989
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 735 2 736 2 570 2 794 3 002
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 1 164 1 056 1 020 1 053 999
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 200 200 200 100 300 200
Omsättning 11 700 10 960 11 377 11 131 10 152 10 386 10 043 9 459 9 737 10 859
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 - 8 8 8 9 9 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 278 1 367 - 1 390 1 262 1 292 1 115 1 003 936 1 197
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 520 - 548 482 498 434 407 389 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 605 699 674 579 772 682 650 656 466 869
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,20% -3,76% 2,15% 10,19% -2,38% 3,06% 11,15% -3,58% -13,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,16% 8,42% 7,43% 5,72% 9,35% 8,31% 8,41% 7,19% 4,27% 11,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,45% 4,82% 3,94% 3,16% 5,61% 5,09% 4,49% 4,39% 2,50% 6,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,51% 58,80% 60,14% 58,33% 59,81% 59,80% 59,09% 57,49% 57,05% 57,92%
Rörelsekapital/omsättning 22,47% 23,33% 19,92% 19,31% 22,19% 21,34% 21,81% 22,19% 19,92% 18,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,78% 52,91% 51,72% 49,13% 49,30% 44,00% 48,94% 43,93% 44,11% 41,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,24% 143,16% 141,15% 147,37% 163,82% 160,20% 185,60% 167,09% 164,17% 162,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!