Visa allt om Skeppsviken Bygg i Skövde AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 622 048 449 556 383 549 317 552 318 499 392 233 345 107 294 149 304 137 351 566
Övrig omsättning 1 726 687 1 204 1 626 1 143 477 521 1 489 2 736 578
Rörelseresultat (EBIT) 34 781 21 672 14 822 3 016 -5 455 3 609 -434 2 449 5 118 15 659
Resultat efter finansnetto 35 610 22 582 15 742 3 787 -4 973 4 140 240 3 237 6 291 16 493
Årets resultat 27 939 13 498 9 242 2 892 -183 4 371 3 727 2 718 4 117 11 977
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 578 623 677 696 285 375 529 204 296 430
Omsättningstillgångar 267 782 267 565 109 186 97 830 99 951 131 486 96 151 90 147 78 729 95 880
Tillgångar 268 360 268 188 109 863 98 526 100 236 131 861 96 680 90 351 79 025 96 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 005 38 066 33 571 27 329 24 437 26 120 21 749 20 022 21 404 28 287
Obeskattade reserver 10 050 10 050 4 550 650 650 5 650 7 200 11 850 12 180 11 680
Avsättningar (tkr) 1 958 2 123 1 780 1 352 1 362 896 973 1 003 532 544
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 203 347 217 949 69 962 69 195 73 787 99 195 66 758 57 476 44 909 55 799
Skulder och eget kapital 268 360 268 188 109 863 98 526 100 236 131 861 96 680 90 351 79 025 96 310
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 027 1 170 918 832 809 845 1 425 1 584 1 542 2 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 950 36 858 34 869 30 888 28 853 28 802 33 683 27 828 29 369 32 489
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 15 798 15 724 14 704 12 597 11 287 10 380 12 106 10 277 10 592 12 952
Utdelning till aktieägare 27 500 0 9 000 3 000 000 0 1 500 0 2 000 4 100 11 000
Omsättning 623 774 450 243 384 753 319 178 319 642 392 710 345 628 295 638 306 873 352 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 83 84 80 73 71 76 91 79 79 92
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 495 5 352 4 794 4 350 4 486 5 161 3 792 3 723 3 850 3 821
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 703 673 664 648 827 684 574 543 598 584
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 826 21 726 14 977 3 151 -5 328 3 762 -253 2 581 5 253 15 890
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,37% 17,21% 20,78% -0,30% -18,80% 13,66% 17,32% -3,28% -13,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,29% 8,44% 14,36% 3,91% -4,94% 3,16% 0,27% 3,61% 7,99% 17,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,73% 5,03% 4,11% 1,21% -1,55% 1,06% 0,08% 1,11% 2,08% 4,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 15,72% 16,21% 100,00% 100,00% 20,86%
Rörelsekapital/omsättning 10,36% 11,04% 10,23% 9,02% 8,21% 8,23% 8,52% 11,11% 11,12% 11,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,67% 17,12% 33,79% 28,25% 24,89% 23,15% 28,30% 32,39% 38,44% 38,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,69% 122,76% 156,06% 141,38% 135,46% 132,55% 144,03% 156,84% 175,31% 171,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!