Visa allt om Euro Finans AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 213 020 190 715 170 743 161 570 160 022 158 442 156 313 148 431 126 246 97 179
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 92 208 85 992 78 391 71 127 71 445 79 097 75 754 80 317 69 036 49 471
Resultat efter finansnetto 95 482 94 690 83 847 76 562 57 258 71 550 66 606 70 978 61 832 44 670
Årets resultat 76 867 76 489 67 971 61 475 -105 -117 51 862 52 195 45 429 32 857
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 857 52 297 46 952 48 238 47 914 3 079 3 166 3 468 6 025 5 993
Omsättningstillgångar 644 657 621 740 546 238 448 551 524 313 413 251 377 824 353 994 315 757 223 954
Tillgångar 697 513 674 038 593 190 496 789 572 228 416 330 380 989 357 462 321 782 229 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 867 86 489 75 971 66 354 9 257 10 454 10 192 10 319 9 774 8 675
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 380 000 300 000 380 000 350 000 430 000 260 000 250 000 210 000 210 000 100 000
Kortfristiga skulder 230 646 287 548 137 219 80 434 132 972 145 876 120 796 137 143 102 007 121 271
Skulder och eget kapital 697 513 674 038 593 190 496 789 572 228 416 330 380 989 357 462 321 782 229 946
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 10 726 10 646 - 8 794 6 861 8 038 7 533 7 982 6 800 5 048
Varav tantiem till styrelse & VD 9 746 9 665 8 559 7 815 5 845 7 303 6 799 7 245 0 4 312
Löner till övriga anställda 28 360 23 869 9 512 19 435 12 655 18 819 17 241 16 569 14 104 12 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 17 378 15 457 3 436 12 209 8 761 11 243 8 259 9 828 8 561 7 149
Utdelning till aktieägare 76 867 76 489 65 971 58 354 4 377 5 469 5 091 5 126 4 466 3 226
Omsättning 213 020 190 715 170 743 161 570 160 022 158 442 156 313 148 431 126 246 97 179
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 53 52 49 49 50 48 45 42 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 550 3 598 3 284 3 297 3 266 3 169 3 257 3 298 3 006 2 557
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 988 982 898 857 759 791 774 794 731 667
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 94 406 87 952 80 379 73 053 72 540 80 006 76 778 81 433 70 085 50 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,70% 11,70% 5,68% 0,97% 1,00% 1,36% 5,31% 17,57% 29,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,59% 16,52% 16,83% 18,41% 13,54% 20,02% 20,49% 22,98% 22,28% 22,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,32% 58,40% 58,46% 56,62% 48,43% 52,61% 49,95% 55,35% 56,80% 53,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 194,35% 175,23% 239,55% 227,84% 244,55% 168,75% 164,43% 146,10% 169,31% 105,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,45% 12,83% 12,81% 13,36% 1,62% 2,51% 2,68% 2,89% 3,04% 3,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,50% 216,22% 398,08% 557,66% 394,30% 283,29% 312,78% 258,12% 309,54% 184,67%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...