Visa allt om Mälardalens Budtjänst Aktiebolag
Visa allt om Mälardalens Budtjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 675 625 571 650 726 608 650 560 501 653
Övrig omsättning - - - - - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 44 -10 -12 -79 21 -21 6 -118 56
Resultat efter finansnetto -24 35 -19 -22 -86 14 -27 -3 -118 56
Årets resultat -24 35 -19 -22 -86 14 -27 -3 -115 44
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 7 13 20 26 7 15 29 47
Omsättningstillgångar 120 136 110 136 190 165 191 183 171 287
Tillgångar 120 136 117 149 210 191 198 198 200 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -62 -38 -73 -53 -32 54 41 68 71 186
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 91 62 66 59 45 39 42 29 19 3
Kortfristiga skulder 91 111 124 144 196 98 116 101 109 140
Skulder och eget kapital 120 136 117 149 210 191 198 198 200 333
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 355 189 228 170 134 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 245 232 312 22 23 47 6 5 29
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 88 85 101 150 81 110 61 60 22
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 675 625 571 650 726 609 650 560 501 653
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 338 313 286 325 363 304 325 280 251 327
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 229 173 166 211 267 151 199 120 110 131
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 51 -3 -5 -72 29 -14 20 -104 71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,00% 9,46% -12,15% -10,47% 19,41% -6,46% 16,07% 11,78% -23,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,83% 32,35% -7,69% -7,38% -36,67% 10,99% -10,61% 3,03% -59,00% 16,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,81% 7,04% -1,58% -1,69% -10,61% 3,45% -3,23% 1,07% -23,55% 8,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,30% 4,00% -2,45% -1,23% -0,83% 11,02% 11,54% 14,64% 12,38% 22,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -51,67% -27,94% -62,39% -35,57% -15,24% 28,27% 20,71% 34,34% 35,50% 56,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,87% 122,52% 88,71% 94,44% 96,94% 168,37% 164,66% 181,19% 156,88% 205,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...