Visa allt om Mekano Tanksvets i Gislaved AB
Visa allt om Mekano Tanksvets i Gislaved AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 015 1 909 1 356 1 002 1 962 1 760 1 261 1 120 1 028 1 239
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 295 251 74 42 341 122 210 36 191 98
Resultat efter finansnetto 295 122 75 42 340 122 210 36 190 98
Årets resultat 232 96 60 102 251 89 253 1 102 50
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 2 4 5 6 7 8 10 11
Omsättningstillgångar 2 111 1 753 1 579 1 591 1 656 1 370 1 255 1 102 1 158 1 188
Tillgångar 2 111 1 754 1 581 1 595 1 661 1 376 1 262 1 111 1 168 1 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 675 1 443 1 347 1 287 1 185 934 844 591 590 488
Obeskattade reserver 0 1 2 4 93 94 93 229 210 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 123 191
Kortfristiga skulder 437 310 232 304 383 349 325 290 245 356
Skulder och eget kapital 2 111 1 754 1 581 1 595 1 661 1 376 1 262 1 111 1 168 1 199
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 0 100 0 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 452 418 334 400 527 352 316 324 307
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 162 149 121 132 195 201 247 243 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 015 1 909 1 356 1 002 1 962 1 760 1 261 1 120 1 028 1 239
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 008 955 678 501 981 880 1 261 560 1 028 620
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 312 284 228 268 362 557 332 568 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 296 252 75 43 342 123 211 37 192 99
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,55% 40,78% 35,33% -48,93% 11,48% 39,57% 12,59% 8,95% -17,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,02% 6,96% 4,74% 2,63% 20,53% 8,87% 16,64% 3,24% 16,44% 8,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,69% 6,39% 5,53% 4,19% 17,38% 6,93% 16,65% 3,21% 18,68% 7,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,02% 48,09% 51,11% 54,09% 48,01% 51,59% 67,64% 68,66% 79,57% 73,20%
Rörelsekapital/omsättning 83,08% 75,59% 99,34% 128,44% 64,88% 58,01% 73,75% 72,50% 88,81% 67,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,35% 82,31% 85,30% 80,89% 75,47% 72,91% 72,31% 68,39% 63,46% 50,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 357,67% 414,84% 529,31% 386,18% 334,99% 253,87% 258,46% 257,59% 289,39% 239,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...