Visa allt om Leg Psykolog Sören Broms Aktiebolag
Visa allt om Leg Psykolog Sören Broms Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 400 447 430 465 518 573 606 847 820 750
Övrig omsättning - - - - 86 - 19 - 54 -
Rörelseresultat (EBIT) 229 199 160 191 302 123 318 250 114 38
Resultat efter finansnetto 235 217 173 207 309 131 377 182 37 174
Årets resultat 178 158 123 129 190 132 293 103 -1 53
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 204 216 228 207 220 352 519 642 702 483
Omsättningstillgångar 958 835 805 818 769 602 626 464 445 590
Tillgångar 1 163 1 051 1 032 1 026 988 954 1 145 1 106 1 147 1 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 677 655 653 650 649 586 581 408 426 517
Obeskattade reserver 337 330 315 300 268 218 278 278 267 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 86 128 86
Kortfristiga skulder 148 66 65 76 72 149 286 333 328 212
Skulder och eget kapital 1 163 1 051 1 032 1 026 988 954 1 145 1 106 1 147 1 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 85 105 0 0 0 202 243 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 39 0 0 60 0 0 0 72 67
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 9 11 13 8 18 109 166 149
Utdelning till aktieägare 156 156 156 120 128 100 127 120 120 90
Omsättning 400 447 430 465 604 573 625 847 874 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 447 430 465 518 573 606 847 410 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 43 94 116 73 16 - 293 250 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 240 211 172 203 336 349 441 365 166 60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,51% 3,95% -7,53% -10,23% -9,60% -5,45% -28,45% 3,29% 9,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,29% 20,74% 16,76% 20,18% 31,38% 13,84% 33,19% 22,78% 9,94% 16,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 59,00% 48,77% 40,23% 44,52% 59,85% 23,04% 62,71% 29,75% 13,90% 23,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 202,50% 172,04% 172,09% 159,57% 134,56% 79,06% 56,11% 15,47% 14,27% 50,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,81% 86,81% 87,08% 84,90% 85,68% 78,27% 68,64% 54,99% 53,90% 65,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 647,30% 1 265,15% 1 238,46% 1 076,32% 1 068,06% 404,03% 218,88% 139,34% 135,67% 278,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...