Visa allt om Martine Colliander AB
Visa allt om Martine Colliander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 880 3 057 1 888 2 346 1 299 2 099 2 145 1 019 675 869
Övrig omsättning - 505 36 50 27 3 14 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -349 835 -108 145 100 100 55 79 110 191
Resultat efter finansnetto -367 812 -147 83 4 24 -10 15 29 148
Årets resultat -184 508 -100 61 1 11 -5 7 13 83
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 781 1 817 1 954 2 034 2 048 2 041 2 136 2 217 1 927 1 935
Omsättningstillgångar 1 010 852 599 656 572 528 600 1 235 116 57
Tillgångar 2 791 2 669 2 553 2 690 2 620 2 569 2 736 3 452 2 043 1 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 436 620 112 212 151 150 139 144 137 214
Obeskattade reserver 0 183 0 47 50 50 43 48 44 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 482 1 690 1 993 2 053 2 243 2 061 2 103 2 125 1 262 1 269
Kortfristiga skulder 872 176 447 378 177 308 451 1 134 600 473
Skulder och eget kapital 2 791 2 669 2 553 2 690 2 620 2 569 2 736 3 452 2 043 1 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 24 54 103 63
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 41 35 41 49 42 20 25 43 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 880 3 562 1 924 2 396 1 326 2 102 2 159 1 019 675 869
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 880 3 057 1 888 2 346 1 299 2 099 2 145 1 019 675 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 61 61 68 75 91 49 20 87 149 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -313 912 -3 252 176 195 158 147 175 248
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -71,21% 61,92% -19,52% 80,60% -38,11% -2,14% 110,50% 50,96% -22,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,50% 31,29% -4,23% 5,39% 3,82% 3,89% 2,01% 2,29% 5,38% 9,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -39,66% 27,31% -5,72% 6,18% 7,70% 4,76% 2,56% 7,75% 16,30% 22,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 1,02% 28,20% 24,05% 30,43% 43,88% 29,82% 28,72% 46,12% 77,93% 86,54%
Rörelsekapital/omsättning 15,68% 22,11% 8,05% 11,85% 30,41% 10,48% 6,95% 9,91% -71,70% -47,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,62% 28,58% 4,39% 9,17% 7,17% 7,27% 6,24% 5,17% 8,26% 12,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,31% 352,84% 31,32% 61,90% 66,10% 72,40% 51,22% 63,23% 19,33% 12,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...