Visa allt om Atherolog Aktiebolag
Visa allt om Atherolog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 573 960 1 121 1 312 1 000 873 782 737 710 658
Övrig omsättning - - - - 1 3 114 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -70 174 325 529 226 176 187 139 94 108
Resultat efter finansnetto -176 177 329 540 236 187 216 117 239 147
Årets resultat -116 135 255 418 128 140 167 94 165 106
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 644 872 912 108 86 71 82 111 97 127
Omsättningstillgångar 511 583 600 1 366 1 069 1 024 901 915 1 042 1 188
Tillgångar 1 155 1 456 1 512 1 474 1 154 1 095 983 1 026 1 140 1 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 998 1 214 1 249 1 174 899 913 874 857 882 806
Obeskattade reserver 0 60 60 60 60 0 2 13 54 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347
Kortfristiga skulder 157 181 203 240 196 182 108 157 203 107
Skulder och eget kapital 1 155 1 456 1 512 1 474 1 154 1 095 983 1 026 1 140 1 315
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 439 402 345 315 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 560 552 551 551 0 0 0 0 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 118 118 116 117 160 139 91 174 96
Utdelning till aktieägare 100 100 170 180 143 143 100 150 120 89
Omsättning 573 960 1 121 1 312 1 001 876 896 737 710 658
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 287 480 561 656 1 000 437 391 369 355 658
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 274 344 335 335 671 300 280 220 254 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -70 174 327 535 232 184 223 172 124 138
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,31% -14,36% -14,56% 31,20% 14,55% 11,64% 6,11% 3,80% 7,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,06% 12,29% 21,76% 36,57% 20,45% 17,17% 22,58% 13,55% 21,23% 12,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,22% 18,65% 29,35% 41,08% 23,60% 21,53% 28,39% 18,86% 34,08% 24,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,78% 41,88% 35,41% 85,82% 87,30% 96,45% 101,41% 102,85% 118,17% 164,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,41% 86,59% 85,70% 82,82% 81,73% 83,38% 89,06% 84,46% 80,78% 64,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 325,48% 322,10% 295,57% 569,17% 545,41% 562,64% 834,26% 582,80% 513,30% 1 110,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...