Visa allt om Själsö Ledarutveckling AB
Visa allt om Själsö Ledarutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 738 1 727 1 062 826 2 127 1 855 1 474 1 522 1 757 1 427
Övrig omsättning - - 5 49 19 50 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 464 739 529 83 719 494 706 237 422 60
Resultat efter finansnetto 438 708 96 -261 419 196 445 -42 170 644
Årets resultat 27 550 -34 -275 -85 -87 401 47 158 644
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 632 1 632 1 620 1 982 7 111 6 929 6 982 6 788 5 144 4 924
Omsättningstillgångar 504 529 414 167 703 586 352 160 265 482
Tillgångar 2 136 2 161 2 033 2 149 7 814 7 515 7 334 6 948 5 410 5 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 538 671 121 155 581 809 1 024 759 834 619
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 136 282 338
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 258 980 1 651 1 014 5 591 5 592 5 723 5 606 3 992 4 059
Kortfristiga skulder 340 511 262 979 1 641 1 114 587 446 302 391
Skulder och eget kapital 2 136 2 161 2 033 2 149 7 814 7 515 7 334 6 948 5 410 5 407
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 200 0 100 61 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 520 0 - 150 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 179 160 174 247 261 198 229 218 193
Utdelning till aktieägare 163 160 0 0 150 143 128 127 120 0
Omsättning 1 738 1 727 1 067 875 2 146 1 905 1 474 1 522 1 757 1 427
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 869 864 1 062 826 2 127 1 855 1 474 1 522 1 757 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 366 171 212 406 474 204 340 292 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 464 739 529 83 769 546 758 280 460 94
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,64% 62,62% 28,57% -61,17% 14,66% 25,85% -3,15% -13,38% 23,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,72% 34,20% 26,07% 3,86% 9,20% 6,57% 9,65% 3,41% 7,80% 15,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,70% 42,79% 49,91% 10,05% 33,80% 26,63% 48,03% 15,57% 24,02% 60,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 80,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,89% 90,89%
Rörelsekapital/omsättning 9,44% 1,04% 14,31% -98,31% -44,10% -28,46% -15,94% -18,79% -2,11% 6,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,19% 31,05% 5,95% 7,21% 7,44% 10,77% 13,96% 12,37% 19,17% 15,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,24% 103,52% 158,02% 17,06% 42,84% 52,60% 59,97% 35,87% 87,75% 123,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...