Visa allt om BP Rör i Borgholm Aktiebolag
Visa allt om BP Rör i Borgholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 623 10 945 10 243 10 037 9 928 9 649 8 897 9 822 14 954 14 984
Övrig omsättning 186 8 155 21 7 4 36 106 96 137
Rörelseresultat (EBIT) 1 488 961 73 -266 -164 259 446 7 134 702
Resultat efter finansnetto 1 591 1 029 206 -273 -171 253 444 14 143 710
Årets resultat 939 665 206 -273 129 130 324 7 168 378
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 434 373 360 241 143 129 159 173 234 290
Omsättningstillgångar 4 465 3 839 3 065 2 561 3 356 3 900 3 526 3 866 3 964 5 210
Tillgångar 4 899 4 211 3 426 2 802 3 499 4 028 3 685 4 039 4 198 5 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 686 2 347 1 687 1 514 1 787 1 708 1 823 1 659 1 972 2 504
Obeskattade reserver 600 200 0 0 0 294 294 294 294 394
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 298 0 500 500 500 500 500 500
Kortfristiga skulder 1 613 1 664 1 441 1 288 1 212 1 526 1 068 1 586 1 432 2 102
Skulder och eget kapital 4 899 4 211 3 426 2 802 3 499 4 028 3 685 4 039 4 198 5 500
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 414 401 380 341 386
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 865 2 875 2 588 2 207 1 847 1 398 1 946 2 387 2 604
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 091 977 985 819 207 686 1 067 201 1 049
Utdelning till aktieägare 700 300 5 33 0 50 245 160 320 700
Omsättning 12 809 10 953 10 398 10 058 9 935 9 653 8 933 9 928 15 050 15 121
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 8 9 9 10 9 10 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 403 1 564 1 280 1 115 1 103 965 989 982 1 359 1 498
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 576 496 402 342 322 281 342 351 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 566 1 022 115 -252 -154 290 488 56 200 795
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,33% 6,85% 2,05% 1,10% 2,89% 8,45% -9,42% -34,32% -0,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,62% 24,67% 6,28% -9,42% -4,54% 6,53% 12,18% 0,40% 3,60% 13,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,66% 9,49% 2,10% -2,63% -1,60% 2,73% 5,05% 0,16% 1,01% 4,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,79% 62,00% 53,71% 47,89% 45,76% 50,91% 48,74% 47,01% 35,27% 37,36%
Rörelsekapital/omsättning 22,59% 19,87% 15,85% 12,68% 21,60% 24,60% 27,63% 23,21% 16,93% 20,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,38% 59,44% 49,24% 54,03% 51,07% 47,78% 55,35% 46,44% 52,02% 50,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,82% 174,28% 147,74% 111,96% 170,05% 175,23% 255,62% 190,23% 226,47% 190,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...