Visa allt om Multifariam AB
Visa allt om Multifariam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Nettoomsättning 461 748 1 154 898 920 818 714 703 829 6 117
Övrig omsättning 31 - 13 - - - - - 1 571 -
Rörelseresultat (EBIT) 156 277 443 402 260 302 284 337 1 470 40
Resultat efter finansnetto 156 274 438 396 251 295 279 329 1 443 26
Årets resultat 170 210 412 307 135 255 201 171 833 26
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 468 2 396 2 324 2 252 2 144 2 000 2 000 2 000 2 000 51
Omsättningstillgångar 370 177 303 219 171 161 60 114 128 921
Tillgångar 2 838 2 573 2 627 2 471 2 315 2 161 2 060 2 114 2 128 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 561 1 690 1 581 1 269 1 062 1 127 1 072 1 071 1 099 266
Obeskattade reserver 272 336 333 427 427 363 419 419 331 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 92 82 83 94 96 99 98 95
Kortfristiga skulder 1 004 545 622 693 743 578 473 525 599 610
Skulder och eget kapital 2 838 2 573 2 627 2 471 2 315 2 161 2 060 2 114 2 128 971
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 70 35 0 72 188 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 8 23 24 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 13 12 8 23 12 92 140 194 204
Utdelning till aktieägare 300 300 100 100 100 200 200 200 200 0
Omsättning 492 748 1 167 898 920 818 714 703 2 400 6 117
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 461 748 1 154 898 920 818 714 352 415 3 059
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 94 20 22 11 97 57 104 130 211 308
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 156 277 443 402 260 302 284 337 1 470 81
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,37% -35,18% 28,51% -2,39% 12,47% 14,57% 1,56% -15,20% -86,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,50% 10,77% 16,86% 16,27% 11,23% 13,98% 13,79% 15,94% 69,27% 4,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,84% 37,03% 38,39% 44,77% 28,26% 36,92% 39,78% 47,94% 177,80% 0,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,34% 64,04% 57,89% 61,25% 41,52% 48,29% 59,24% 99,00% 70,21% 25,42%
Rörelsekapital/omsättning -137,53% -49,20% -27,64% -52,78% -62,17% -50,98% -57,84% -58,46% -56,82% 5,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,48% 75,87% 70,07% 64,83% 59,47% 64,53% 67,03% 65,27% 62,84% 27,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,85% 32,48% 48,71% 31,60% 23,01% 27,85% 12,68% 21,71% 21,37% 81,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...