Visa allt om Precise AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 101 135 117 901 87 464 88 914 74 394 61 910 42 580 43 609 54 636 49 182
Övrig omsättning 1 123 2 100 2 746 1 236 655 635 125 1 352 1 543 1
Rörelseresultat (EBIT) 11 539 18 751 11 082 11 285 7 140 6 379 2 570 4 196 5 013 1 503
Resultat efter finansnetto 10 549 18 011 11 071 10 837 6 495 6 255 2 352 4 233 5 036 1 633
Årets resultat 6 819 7 920 4 449 6 287 3 936 3 473 2 483 2 265 4 007 1 489
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 582 60 203 32 376 46 742 30 780 30 159 30 876 26 320 11 636 21 696
Omsättningstillgångar 47 517 51 203 36 074 38 582 30 767 25 350 17 664 25 417 40 453 29 857
Tillgångar 103 099 111 407 68 450 85 325 61 547 55 509 48 540 51 736 52 089 51 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 811 23 993 21 173 22 425 16 138 17 155 18 681 16 199 23 934 19 927
Obeskattade reserver 22 377 20 555 12 737 15 490 12 744 11 413 9 833 10 699 9 582 10 023
Avsättningar (tkr) 209 130 66 38 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 479 38 167 15 758 25 930 17 016 13 539 9 949 12 286 7 434 4 358
Kortfristiga skulder 21 222 28 561 18 716 21 443 15 648 13 402 10 076 12 554 11 140 17 245
Skulder och eget kapital 103 099 111 407 68 450 85 325 61 547 55 509 48 540 51 736 52 089 51 553
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 689 1 298 - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 600 600 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 957 10 774 - - 10 238 8 926 6 673 7 167 9 490 6 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 880 4 724 - - 4 058 3 238 2 383 2 771 3 506 2 411
Utdelning till aktieägare 0 0 5 100 0 0 5 000 5 000 10 000 0 0
Omsättning 102 258 120 001 90 210 90 150 75 049 62 545 42 705 44 961 56 179 49 183
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 29 29 30 28 26 18 18 22 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 487 4 066 3 016 2 964 2 657 2 381 2 366 2 423 2 483 2 342
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 568 534 527 599 585 529 607 652 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 197 27 164 19 911 19 130 13 817 12 023 6 096 6 311 7 324 3 891
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,22% 34,80% -1,63% 19,52% 20,16% 45,40% -2,36% -20,18% 11,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,19% 16,83% 16,92% 13,23% 11,60% 11,84% 5,75% 8,73% 10,96% 4,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,41% 15,90% 13,24% 12,69% 9,60% 10,62% 6,56% 10,35% 10,45% 4,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,69% 47,41% 49,77% 52,29% 51,47% 54,97% 52,78% 54,09% 54,49% 46,05%
Rörelsekapital/omsättning 26,00% 19,20% 19,85% 19,28% 20,32% 19,30% 17,82% 29,50% 53,65% 25,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,81% 35,93% 45,45% 40,44% 42,37% 46,94% 54,29% 46,55% 59,51% 52,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,00% 142,67% 155,78% 121,31% 110,13% 120,46% 104,08% 138,18% 269,17% 110,61%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...