Visa allt om Optimento Aktiebolag
Visa allt om Optimento Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 495 10 542 11 875 8 604 5 298 3 283 7 010 6 848 2 293 5 776
Övrig omsättning - 2 75 - - - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 400 -183 177 793 1 499 -95 865 1 263 -773 270
Resultat efter finansnetto 236 -236 -4 805 1 619 -37 934 1 291 -731 296
Årets resultat 148 3 55 434 860 33 532 748 -173 142
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 996 699 522 424 4 880 133 146 160 133 300
Omsättningstillgångar 3 517 3 757 4 128 5 505 775 4 197 4 403 3 061 2 400 2 118
Tillgångar 4 514 4 456 4 650 5 929 5 655 4 330 4 550 3 221 2 533 2 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 309 3 161 3 158 3 833 3 399 2 539 2 507 1 974 1 226 1 490
Obeskattade reserver 666 656 929 1 052 835 420 509 308 0 558
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 146 150 300 649 880 400 400 0
Kortfristiga skulder 538 639 417 894 1 120 722 654 538 907 371
Skulder och eget kapital 4 514 4 456 4 650 5 929 5 655 4 330 4 550 3 221 2 533 2 419
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 563 589 582 0 346 335 330 342 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 366 78 4 0 10 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 206 213 251 291 307 294 282 247 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 18 495 10 544 11 950 8 604 5 298 3 283 7 010 6 848 2 293 5 781
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 248 5 271 5 938 4 302 2 649 3 283 7 010 6 848 1 147 2 888
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 306 375 384 450 358 760 678 644 312 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 482 -121 183 810 1 517 -82 878 1 268 -727 338
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 75,44% -11,23% 38,02% 62,40% 61,38% -53,17% 2,37% 198,65% -60,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,72% -5,05% 0,04% 13,86% 29,57% 0,65% 21,56% 41,14% -28,58% 12,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,39% -2,13% 0,02% 9,55% 31,56% 0,85% 13,99% 19,35% -31,57% 5,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,19% 17,80% 100,00% 33,84% 100,00% 42,34% 32,37% 36,78% 34,19% 32,13%
Rörelsekapital/omsättning 16,11% 29,58% 31,25% 53,59% -6,51% 105,85% 53,48% 36,84% 65,11% 30,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,81% 82,42% 83,50% 78,49% 70,99% 65,79% 63,34% 68,33% 48,40% 78,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,61% 145,54% 146,52% 142,28% 69,20% 64,40% 232,42% 132,34% 261,74% 557,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...