Visa allt om J P Måleri i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om J P Måleri i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 801 1 609 3 115 1 895 3 196 2 482 2 157 3 450 4 157 5 503
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -931 -279 -105 -41 44 -16 -72 -212 -1 -167
Resultat efter finansnetto 18 166 1 19 0 21 4 -53 -35 -26 11
Årets resultat 14 170 0 14 2 13 2 -53 -35 -26 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 647 1 630 1 338 999 940 974 829 803 601 627
Omsättningstillgångar 21 119 121 51 65 836 718 563 823 757
Tillgångar 20 667 1 749 1 459 1 050 1 005 1 810 1 547 1 366 1 424 1 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 381 211 210 196 194 181 178 265 300 325
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 667 1 128 701 686 645 1 626 1 400 1 115 583 483
Kortfristiga skulder 4 620 410 548 169 166 3 -31 -14 541 575
Skulder och eget kapital 20 667 1 749 1 459 1 050 1 005 1 810 1 547 1 366 1 424 1 384
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 550 350 550 550 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 805 1 172 565 952 183 0 548 931 1 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 308 452 255 385 264 165 413 572 620
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 801 1 609 3 115 1 895 3 196 2 482 2 157 3 450 4 157 5 503
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 4 3 3 3 2 5 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 401 805 779 632 1 065 827 1 079 690 831 786
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 273 572 409 273 458 340 267 303 414 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -843 -279 -78 -36 81 -1 -52 -187 24 -136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,22% -48,35% 64,38% -40,71% 28,77% 15,07% -37,48% -17,01% -24,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 87,94% 0,91% 2,33% 2,38% 4,58% 1,44% -2,07% -1,17% -0,91% 2,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 268,91% 0,99% 1,09% 1,32% 1,44% 1,05% -1,48% -0,46% -0,31% 0,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -17,85% 77,50% 60,61% 60,90% 58,92% 55,80% 44,55% 55,86% 64,64% 52,26%
Rörelsekapital/omsättning -574,16% -18,09% -13,71% -6,23% -3,16% 33,56% 34,72% 16,72% 6,78% 3,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,58% 12,06% 14,39% 18,67% 19,30% 10,00% 11,51% 19,40% 21,07% 23,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,45% 29,02% 17,88% 18,34% 27,71% 25 400,00% - - 135,86% 116,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...