Visa allt om Tranan och Trasten AB
Visa allt om Tranan och Trasten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 361 1 264 1 723 9 275 1 272 1 387 1 403 1 221 1 064 1 245
Övrig omsättning 1 066 599 1 491 1 667 2 507 2 396 1 552 2 634 2 026 1 913
Rörelseresultat (EBIT) 36 -226 -269 4 455 704 80 -141 635 1 029 703
Resultat efter finansnetto 37 -180 -44 4 463 738 100 -125 620 1 054 734
Årets resultat 572 36 203 2 589 406 77 1 376 640 436
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 441 1 441 1 717 6 533 2 778 1 599 2 879 1 797 15 22
Omsättningstillgångar 1 271 1 611 1 994 1 789 1 684 2 312 921 2 996 4 079 3 289
Tillgångar 2 712 3 052 3 711 8 322 4 462 3 911 3 800 4 793 4 094 3 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 674 1 102 1 066 4 862 2 423 2 217 2 415 2 764 2 387 1 897
Obeskattade reserver 510 1 210 1 427 1 680 735 555 565 715 605 418
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 527 740 1 218 1 779 1 304 1 140 820 1 314 1 101 996
Skulder och eget kapital 2 712 3 052 3 711 8 322 4 462 3 911 3 800 4 793 4 094 3 311
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 97 - 0 450 200 0 9 200 130 73
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 162 200 283 568 428 145 176 119 185
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 14 41 43 148 129 121 253 51 40 48
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 4 000 150 200 275 350 0 150
Omsättning 2 427 1 863 3 214 10 942 3 779 3 783 2 955 3 855 3 090 3 158
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 361 1 264 1 723 9 275 424 694 1 403 1 221 1 064 1 245
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 113 205 247 882 300 277 434 439 299 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 -226 -269 4 455 705 81 -140 636 1 030 703
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,67% -26,64% -81,42% 629,17% -8,29% -1,14% 14,91% 14,76% -14,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,36% -5,70% -1,16% 53,73% 16,54% 2,56% -3,29% 13,25% 25,77% 22,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,72% -13,77% -2,50% 48,20% 58,02% 7,21% -8,91% 52,01% 99,15% 58,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -29,46% -4,27% -51,25% 55,95% -28,77% -80,53% -48,33% -77,81% -12,03% -26,91%
Rörelsekapital/omsättning 54,67% 68,91% 45,04% 0,11% 29,87% 84,50% 7,20% 137,76% 279,89% 184,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,39% 67,03% 58,72% 73,30% 66,44% 67,14% 74,51% 68,41% 68,94% 66,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,47% 103,78% 141,71% 50,20% 107,98% 173,77% 98,17% 222,68% 369,30% 328,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...