Visa allt om Tröingebergs Golv Aktiebolag
Visa allt om Tröingebergs Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 762 3 250 2 769 2 962 2 585 2 656 2 294 1 527 1 429 1 630
Övrig omsättning - - - 22 - - - - - 37
Rörelseresultat (EBIT) 247 168 183 228 143 212 176 76 102 81
Resultat efter finansnetto 248 170 185 232 142 211 175 75 101 80
Årets resultat 172 94 127 149 97 103 101 56 67 51
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 98 120 9 50 75 113 154 194 238
Omsättningstillgångar 1 363 1 204 1 023 1 099 1 059 942 831 573 462 467
Tillgångar 1 439 1 302 1 143 1 108 1 109 1 017 944 727 656 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 682 610 616 589 540 543 540 438 383 315
Obeskattade reserver 307 280 231 211 182 173 106 69 73 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 450 411 295 308 387 301 298 219 200 325
Skulder och eget kapital 1 439 1 302 1 143 1 108 1 109 1 017 944 727 656 705
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 275 300 330 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 130 1 009 908 736 623 520 23 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 422 341 309 264 240 195 135 141 148 119
Utdelning till aktieägare 150 100 100 100 100 100 100 0 0 0
Omsättning 3 762 3 250 2 769 2 984 2 585 2 656 2 294 1 527 1 429 1 667
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 254 1 083 923 987 862 1 328 2 294 1 527 1 429 1 630
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 456 409 337 300 366 436 443 483 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 269 190 205 268 183 251 216 116 146 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,75% 17,37% -6,52% 14,58% -2,67% 15,78% 50,23% 6,86% -12,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,16% 13,06% 16,27% 21,03% 12,89% 20,85% 18,64% 10,45% 15,55% 11,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,57% 5,23% 6,72% 7,87% 5,53% 7,98% 7,67% 4,98% 7,14% 5,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,92% 58,37% 60,89% 51,55% 49,59% 47,21% 37,01% 48,53% 54,51% 43,25%
Rörelsekapital/omsättning 24,27% 24,40% 26,29% 26,70% 26,00% 24,13% 23,23% 23,18% 18,33% 8,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,03% 63,63% 69,66% 67,19% 60,79% 65,93% 65,48% 67,08% 66,40% 51,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,11% 211,68% 247,80% 242,53% 192,76% 227,57% 202,68% 160,27% 106,00% 92,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...