Visa allt om Torps i Fränsta AB
Visa allt om Torps i Fränsta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 503 534 522 713 607 490 762 1 002 831 1 943
Övrig omsättning - - - - - - - - 86 40
Rörelseresultat (EBIT) 131 87 87 352 352 83 189 317 -91 -484
Resultat efter finansnetto 133 80 84 348 337 42 158 277 -140 -490
Årets resultat 86 70 60 268 337 42 158 277 -140 -492
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 289 140 178 35 15 14 16 33 58
Omsättningstillgångar 243 266 446 387 271 84 114 166 107 125
Tillgångar 643 555 586 565 306 99 128 182 140 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 557 491 441 402 133 -203 -246 -404 -681 -541
Obeskattade reserver 49 25 36 31 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 22 46 46 179 278 438 508 383
Kortfristiga skulder 37 38 87 86 126 124 95 148 313 340
Skulder och eget kapital 643 555 586 565 306 99 128 182 140 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 72 - 0 0 0 0 0 100 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 72 118 81 149 115 114 0 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 16 16 14 7 19 25 27 11 192
Utdelning till aktieägare 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
Omsättning 503 534 522 713 607 490 762 1 002 917 1 983
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 - 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 490 762 1 002 416 972
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 172 159 152 180 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 131 125 125 368 355 90 191 323 -65 -433
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,81% 2,30% -26,79% 17,46% 23,88% -35,70% -23,95% 20,58% -57,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,00% 15,68% 14,85% 62,30% 115,03% 83,84% 147,66% 174,18% -65,00% -250,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,84% 16,29% 16,67% 49,37% 57,99% 16,94% 24,80% 31,64% -10,95% -23,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,38% 95,13% 97,13% 92,43% 98,19% 96,73% 74,54% 70,96% 61,01% 38,39%
Rörelsekapital/omsättning 40,95% 42,70% 68,77% 42,22% 23,89% -8,16% 2,49% 1,80% -24,79% -11,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,57% 91,98% 80,05% 75,43% 43,46% -205,05% -192,19% -221,98% -486,43% -295,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 656,76% 700,00% 512,64% 433,72% 192,86% 44,35% 100,00% 88,51% 23,00% 26,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...