Visa allt om Grensemat Aktiebolag
Visa allt om Grensemat Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 081 766 1 978 832 1 911 093 1 837 741 1 874 304 1 869 848 1 743 177 1 649 337 1 533 850 1 204 799
Övrig omsättning 34 520 38 291 22 851 21 411 8 554 10 613 8 218 3 748 3 734 16 021
Rörelseresultat (EBIT) 199 634 197 908 162 361 167 834 167 765 202 731 194 441 175 143 156 214 89 765
Resultat efter finansnetto 199 785 198 088 152 720 170 625 170 968 207 422 197 996 176 539 157 351 90 996
Årets resultat 156 666 152 965 116 160 127 719 130 778 152 378 142 278 126 409 113 020 60 761
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 622 97 959 115 698 149 490 149 847 173 802 95 427 114 788 122 622 128 619
Omsättningstillgångar 413 743 459 020 389 375 344 619 301 818 288 624 297 877 230 254 226 697 166 073
Tillgångar 504 365 556 979 505 073 494 109 451 665 462 426 393 304 345 042 349 319 294 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 629 356 963 325 891 319 731 290 192 269 415 237 108 214 831 198 424 154 303
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 13 369 22 691 19 098 11 543 9 445 18 284 4 526 5 096 6 803 13 992
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 82 1 762 1 762
Kortfristiga skulder 217 367 177 325 160 084 162 835 152 028 174 727 151 670 125 033 142 330 124 635
Skulder och eget kapital 504 365 556 979 505 073 494 109 451 665 462 426 393 304 345 042 349 319 294 692
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 508 2 100 1 623 1 230 1 382 1 096 1 011 812 556 983
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 125 164 116 954 112 448 108 627 110 703 108 814 98 798 95 646 89 020 75 333
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 53 364 49 230 44 597 38 252 41 185 37 889 34 887 32 473 30 023 27 218
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 116 286 2 017 123 1 933 944 1 859 152 1 882 858 1 880 461 1 751 395 1 653 085 1 537 584 1 220 820
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 313 301 301 284 294 286 271 261 256 234
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 651 6 574 6 349 6 471 6 375 6 538 6 432 6 319 5 992 5 149
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 559 527 522 521 517 497 494 467 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 222 470 224 790 198 389 203 718 203 459 228 732 218 227 197 963 177 537 109 983
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,20% 3,54% 3,99% -1,95% 0,24% 7,27% 5,69% 7,53% 27,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,62% 35,57% 32,22% 34,53% 37,86% 44,97% 50,37% 51,19% 45,08% 31,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,60% 10,01% 8,52% 9,29% 9,12% 11,12% 11,36% 10,71% 10,27% 7,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,05% 23,51% 23,46% 24,05% 24,46% 24,87% 24,83% 24,57% 24,08% 22,80%
Rörelsekapital/omsättning 9,43% 14,24% 12,00% 9,89% 7,99% 6,09% 8,39% 6,38% 5,50% 3,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,25% 64,09% 64,52% 64,71% 64,25% 58,26% 60,29% 62,26% 56,80% 52,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,67% 232,09% 209,89% 174,48% 164,87% 131,36% 157,52% 150,76% 130,58% 102,32%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 961 316 909 859 866 267 813 239 789 113 722 731 688 390 667 218 643 511 516 945
Övrig omsättning 16 020 16 877 11 159 10 315 4 100 3 484 1 986 2 243 8 214 7 392
Rörelseresultat (EBIT) 94 057 93 079 74 444 77 468 68 972 75 990 82 712 76 244 73 016 52 599
Resultat efter finansnetto 179 101 173 179 144 627 178 230 152 411 168 318 168 682 141 351 115 278 78 780
Årets resultat 162 839 142 998 126 986 153 876 135 514 121 728 146 935 121 472 108 009 75 571
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 239 687 246 896 256 795 274 388 270 249 287 560 187 973 188 783 188 671 180 376
Omsättningstillgångar 315 740 390 728 319 129 235 203 142 693 157 770 126 001 66 418 67 291 59 547
Tillgångar 555 427 637 624 575 924 509 591 412 942 445 330 313 974 255 201 255 962 239 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 272 159 349 320 326 323 309 336 255 461 229 947 228 219 201 284 189 811 150 703
Obeskattade reserver 23 687 32 732 27 358 29 334 28 710 36 471 911 1 273 1 549 17 920
Avsättningar (tkr) 6 273 14 162 12 613 2 042 974 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 82 1 762 11 762
Kortfristiga skulder 253 308 241 410 209 630 168 879 127 797 178 912 84 844 52 562 62 839 59 538
Skulder och eget kapital 555 427 637 624 575 924 509 591 412 942 445 330 313 974 255 201 255 962 239 923
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 508 2 100 1 623 1 230 1 382 1 096 1 011 812 556 707
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 54 051 49 126 46 561 44 394 44 473 42 592 39 205 38 684 37 571 29 993
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 975 22 659 20 513 17 741 19 004 17 549 15 688 15 622 13 955 11 595
Utdelning till aktieägare 150 000 140 000 120 000 110 100 110 120 120 110 69
Omsättning 977 336 926 736 877 426 823 554 793 213 726 215 690 376 669 461 651 725 524 337
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 123 120 118 111 112 109 271 101 103 90
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 816 7 582 7 341 7 326 7 046 6 631 2 540 6 606 6 248 5 744
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 616 582 571 579 562 206 546 506 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 106 673 106 398 88 009 91 302 82 615 79 959 86 259 78 835 75 319 54 726
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,66% 5,03% 6,52% 3,06% 9,18% 4,99% 3,17% 3,68% 24,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,25% 27,16% 26,85% 35,01% 37,12% 37,95% 53,75% 55,42% 45,15% 33,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,63% 19,03% 17,85% 21,94% 19,43% 23,38% 24,52% 21,20% 17,96% 15,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,06% 23,58% 23,45% 23,53% 24,44% 24,69% 24,63% 24,52% 23,29% 22,41%
Rörelsekapital/omsättning 6,49% 16,41% 12,64% 8,16% 1,89% -2,93% 5,98% 2,08% 0,69% 0,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,33% 58,79% 60,37% 65,19% 67,29% 57,67% 72,90% 79,24% 74,60% 68,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,46% 153,38% 140,20% 122,27% 95,13% 74,83% 118,25% 95,55% 80,16% 69,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...