Visa allt om Advokat Helen Wiwen-Nilsson Aktiebolag
Visa allt om Advokat Helen Wiwen-Nilsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 391 2 824 2 249 4 861 4 663 4 960 3 544 3 633 2 572 2 767
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 156 26 674 1 791 955 1 413 -44 474 186 733
Resultat efter finansnetto 149 39 696 1 859 759 600 -59 459 177 752
Årets resultat -107 105 420 1 084 328 26 2 251 90 416
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 369 2 355 2 315 2 186 2 089 2 230 2 689 2 603 2 292 2 022
Omsättningstillgångar 3 513 3 064 2 731 3 185 2 469 2 073 1 336 1 325 1 125 1 336
Tillgångar 4 881 5 419 5 046 5 371 4 558 4 303 4 025 3 928 3 417 3 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 344 2 851 2 947 2 727 1 842 1 715 1 689 1 686 1 636 1 745
Obeskattade reserver 1 175 1 175 1 275 1 125 745 505 255 330 230 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 363 1 392 825 1 520 1 971 2 083 2 082 1 911 1 551 1 422
Skulder och eget kapital 4 881 5 419 5 046 5 371 4 558 4 303 4 025 3 928 3 417 3 358
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 400 400 400 400 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 722 1 501 772 1 839 1 953 1 525 1 508 1 236 819 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 490 347 148 461 795 808 805 719 588 791
Utdelning till aktieägare 400 400 200 200 200 200 0 0 200 200
Omsättning 4 391 2 824 2 249 4 861 4 663 4 960 3 544 3 633 2 572 2 767
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 6 6 6 6 6 6 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 464 941 1 125 810 777 827 591 606 429 1 384
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 768 647 484 394 475 474 471 403 313 803
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 156 26 674 1 791 962 1 420 -30 488 200 742
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,49% 25,57% -53,73% 4,25% -5,99% 39,95% -2,45% 41,25% -7,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,72% 0,76% 13,85% 34,65% 20,97% 32,86% -1,04% 12,09% 5,68% 22,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,37% 1,45% 31,08% 38,28% 20,50% 28,51% -1,19% 13,07% 7,54% 27,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,96% 59,21% 84,75% 34,25% 10,68% -0,20% -21,05% -16,13% -16,56% -3,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,80% 69,52% 78,11% 66,21% 52,46% 48,51% 46,63% 48,97% 52,72% 56,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 257,74% 220,11% 331,03% 209,54% 125,27% 99,52% 64,17% 69,34% 72,53% 93,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...