Visa allt om Södergren & Flink Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 4 657 4 713 4 585 5 515 5 682 2 814 5 480 5 486 6 026
Övrig omsättning 1 701 5 186 5 186 5 078 3 200 2 801 3 945 873 779 645
Rörelseresultat (EBIT) 754 -218 951 756 768 304 304 337 537 -90
Resultat efter finansnetto 854 2 042 1 864 6 778 6 515 464 3 459 1 978 682 -267
Årets resultat 485 2 197 1 562 6 336 6 323 913 4 127 2 520 773 33
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 904 10 753 10 934 10 902 11 027 11 309 11 441 11 328 11 528 11 813
Omsättningstillgångar 7 574 8 675 9 349 9 718 8 099 5 452 2 339 2 187 2 960 4 782
Tillgångar 18 479 19 428 20 283 20 620 19 126 16 761 13 781 13 515 14 488 16 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 719 10 234 10 537 10 225 8 889 5 566 6 653 4 526 3 507 6 734
Obeskattade reserver 1 618 1 860 2 118 2 076 1 818 1 828 2 538 2 738 3 578 3 928
Avsättningar (tkr) 66 57 48 38 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 778 5 228 5 678 6 128 6 578 7 304 2 235 2 415 2 595 2 775
Kortfristiga skulder 1 297 2 049 1 902 2 154 1 842 2 063 2 355 3 836 4 808 3 159
Skulder och eget kapital 18 479 19 428 20 283 20 620 19 126 16 761 13 781 13 515 14 488 16 595
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 1 174 1 183 0 - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 3 103 1 332 1 067 2 187 2 128 2 001 1 804 1 751 1 952
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 1 637 1 337 1 309 1 081 1 219 919 999 820 1 069
Utdelning till aktieägare 0 0 2 500 0 5 000 3 000 1 000 2 000 1 500 1 000
Omsättning 1 701 9 843 9 899 9 663 8 715 8 483 6 759 6 353 6 265 6 671
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 6 5 5 5 5 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 776 943 917 1 103 1 136 704 1 370 1 372 1 205
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 877 889 847 732 758 828 803 717 665
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 964 -8 1 159 1 141 1 153 720 712 806 1 038 425
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -1,19% 2,79% -16,86% -2,94% 101,92% -48,65% -0,11% -8,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 12,11% 9,86% 33,60% 35,00% 3,82% 25,94% 16,27% 6,90% 0,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 50,53% 42,41% 151,12% 121,38% 11,26% 127,04% 40,13% 18,23% 0,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 99,98% 99,85% 99,15% 96,21% 100,00% 99,72% 100,00% 99,64% 86,38%
Rörelsekapital/omsättning - 142,28% 158,01% 164,97% 113,45% 59,64% -0,57% -30,09% -33,69% 26,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,84% 60,14% 60,09% 57,44% 53,89% 41,71% 62,64% 49,29% 42,41% 58,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 583,96% 423,38% 491,54% 451,16% 439,69% 264,28% 99,32% 57,01% 61,56% 151,38%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...