Visa allt om Teleservice Bredband Skåne AB
Visa allt om Teleservice Bredband Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 71 277 63 012 52 809 46 646 44 217 41 918 37 863 36 361 33 598 32 651
Övrig omsättning 2 33 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 068 7 927 9 268 8 984 9 025 10 851 8 848 9 368 7 571 6 074
Resultat efter finansnetto 11 286 7 329 9 250 8 874 8 942 10 731 9 416 9 304 7 558 5 984
Årets resultat 3 343 3 120 3 309 2 191 3 141 6 397 6 656 7 271 5 405 4 773
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 372 106 313 72 693 47 514 36 358 27 138 22 778 20 917 21 066 21 318
Omsättningstillgångar 17 655 17 590 8 484 15 365 17 308 17 688 17 891 12 981 6 665 4 506
Tillgångar 160 028 123 903 81 177 62 879 53 666 44 826 40 669 33 898 27 731 25 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 820 7 477 4 357 13 799 11 608 9 940 7 965 5 141 3 765 1 960
Obeskattade reserver 32 876 25 876 20 548 21 391 16 588 11 914 9 867 9 276 9 852 9 807
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 000 35 000 0 0 1 500 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 331 55 549 56 272 27 689 23 970 22 972 22 837 19 481 14 114 14 057
Skulder och eget kapital 160 028 123 903 81 177 62 879 53 666 44 826 40 669 33 898 27 731 25 824
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 13 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 71 279 63 045 52 809 46 646 44 217 41 918 37 863 36 361 33 598 32 651
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 446 17 080 16 253 15 376 14 488 15 927 14 382 15 585 14 994 14 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,12% 19,32% 13,21% 5,49% 5,48% 10,71% 4,13% 8,22% 2,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,54% 6,40% 11,43% 14,30% 16,85% 24,32% 23,31% 27,66% 27,46% 23,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,93% 12,58% 17,57% 19,28% 20,45% 26,00% 25,04% 25,79% 22,66% 18,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,89% 99,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -68,29% -60,24% -90,49% -26,42% -15,07% -12,61% -13,06% -17,88% -22,17% -29,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,79% 22,32% 25,11% 48,48% 44,41% 41,76% 37,47% 35,33% 39,16% 34,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,62% 31,67% 15,08% 55,49% 72,21% 76,78% 77,93% 66,11% 46,60% 31,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...