Visa allt om Ekström Reklam Produktion Aktiebolag
Visa allt om Ekström Reklam Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 780 5 385 6 385 7 007 9 231 7 795 7 758 8 584 10 451 10 938
Övrig omsättning 384 28 129 226 225 - 38 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 336 96 37 60 556 -541 978 -366 100 66
Resultat efter finansnetto 311 70 21 39 540 -550 963 -378 99 65
Årets resultat 143 43 2 79 409 -339 587 -190 49 28
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 293 52 99 117 205 184 209 322 241 226
Omsättningstillgångar 1 472 1 897 1 608 1 988 1 830 1 804 2 144 1 213 2 408 2 593
Tillgångar 1 765 1 949 1 707 2 104 2 035 1 989 2 354 1 535 2 649 2 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 812 858 855 853 775 366 705 118 408 359
Obeskattade reserver 118 0 0 0 73 0 211 0 189 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 246 136 0 65 0 0 0 0 0 30
Kortfristiga skulder 589 955 852 1 186 1 188 1 623 1 438 1 417 2 052 2 265
Skulder och eget kapital 1 765 1 949 1 707 2 104 2 035 1 989 2 354 1 535 2 649 2 819
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 577 663 1 108 989
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 423 1 651 1 960 2 609 2 618 1 586 2 015 1 684 1 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 676 918 901 1 060 1 034 872 998 1 156 985
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 6 164 5 413 6 514 7 233 9 456 7 795 7 796 8 584 10 451 10 938
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 7 7 6 8 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 156 1 077 1 064 1 168 1 319 1 114 1 293 1 073 1 161 1 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 312 438 475 487 537 505 473 437 424 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 435 148 89 140 666 -427 1 095 -232 196 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,34% -15,66% -8,88% -24,09% 18,42% 0,48% -9,62% -17,86% -4,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,09% 4,98% 2,28% 2,99% 27,37% -27,05% 41,55% -23,78% 4,19% 2,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,83% 1,80% 0,61% 0,90% 6,03% -6,90% 12,61% -4,25% 1,06% 0,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,21% 79,54% 77,87% 73,11% 71,36% 70,90% 77,95% 69,43% 69,48% 65,75%
Rörelsekapital/omsättning 15,28% 17,49% 11,84% 11,45% 6,95% 2,32% 9,10% -2,38% 3,41% 3,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,22% 44,02% 50,09% 40,54% 40,73% 18,40% 36,56% 7,69% 20,54% 16,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,04% 113,40% 109,62% 122,09% 141,41% 102,16% 141,52% 77,70% 113,79% 110,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...