Visa allt om Brixly AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 398 281 2 318 207 1 920 764 1 870 704 1 625 097 2 529 317 2 094 165 1 379 967 1 092 873 519 481
Övrig omsättning 8 885 3 137 8 636 5 606 3 559 2 505 5 250 4 807 5 050 4 618
Rörelseresultat (EBIT) 61 089 88 907 68 707 62 598 46 401 42 124 19 223 23 439 17 054 10 699
Resultat efter finansnetto 67 579 85 126 84 563 71 232 46 724 40 835 22 724 26 279 15 381 10 134
Årets resultat 54 106 65 115 69 069 56 881 35 886 21 344 17 013 17 423 12 607 6 778
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 539 178 952 120 735 74 061 35 848 66 802 78 969 65 212 54 218 12 321
Omsättningstillgångar 554 482 608 251 731 019 462 261 412 903 659 058 521 265 337 305 247 454 133 045
Tillgångar 756 021 787 203 851 754 536 322 448 751 725 860 600 234 402 517 301 672 145 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 205 474 169 417 117 453 60 619 80 521 86 179 69 007 52 757 20 755 15 319
Minoritetsintressen 3 467 1 908 858 4 736 37 3 634 3 185 1 969 986 34
Avsättningar (tkr) 17 638 32 803 32 166 10 799 6 725 16 044 8 466 9 100 7 715 6 353
Långfristiga skulder 30 975 29 342 84 557 57 522 8 904 70 150 73 905 24 981 40 757 26 028
Kortfristiga skulder 498 467 553 733 616 720 402 646 352 564 549 854 445 671 313 710 231 459 97 632
Skulder och eget kapital 756 021 787 203 851 754 536 322 448 751 725 860 600 234 402 517 301 672 145 365
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 5 717 3 669 8 529 2 366 1 644 4 036 4 605 4 129 6 603 2 030
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 250 450 249 240 227 300 200 887 170 472 296 462 293 914 198 648 168 059 79 046
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 108 740 109 983 97 598 78 008 71 050 122 828 115 066 76 953 64 447 28 790
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 407 166 2 321 344 1 929 400 1 876 310 1 628 656 2 531 822 2 099 415 1 384 774 1 097 923 524 099
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 556 576 534 454 445 771 849 650 536 272
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 313 4 025 3 597 4 120 3 652 3 281 2 467 2 123 2 039 1 910
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 680 645 645 641 565 567 504 449 455 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 69 121 101 169 74 707 66 133 49 336 51 157 28 098 30 543 23 182 11 722
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,45% 20,69% 2,68% 15,11% -35,75% 20,78% 51,75% 26,27% 110,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,21% 11,28% 10,22% 13,40% 10,57% 5,90% 4,23% 6,93% 5,89% 7,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,90% 3,83% 4,53% 3,84% 2,92% 1,69% 1,21% 2,02% 1,63% 2,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,82% 24,68% 25,69% 21,73% 21,08% 23,29% 26,65% 29,64% 100,00% 30,11%
Rörelsekapital/omsättning 2,34% 2,35% 5,95% 3,19% 3,71% 4,32% 3,61% 1,71% 1,46% 6,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,18% 21,52% 13,79% 11,30% 17,94% 11,87% 11,50% 13,11% 6,88% 10,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,86% 109,53% 117,22% 114,81% 117,11% 119,79% 116,82% 107,49% 101,81% 130,80%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 148 251 2 039 840 1 680 618 1 758 036 1 525 262 1 170 292 923 776 735 038 627 927 400 128
Övrig omsättning 6 092 1 278 4 748 2 972 3 145 905 1 547 3 461 397 4 533
Rörelseresultat (EBIT) 42 625 68 321 73 262 60 875 45 343 19 282 4 101 9 072 15 952 9 962
Resultat efter finansnetto 62 004 74 274 90 275 66 944 46 132 14 288 6 441 7 501 16 086 9 455
Årets resultat 51 673 57 958 55 763 42 699 35 471 765 5 282 1 897 8 805 5 473
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 369 180 980 78 963 26 522 18 302 55 912 47 941 43 007 49 439 7 815
Omsättningstillgångar 513 608 523 753 542 746 455 175 420 240 321 187 228 119 180 306 138 411 112 151
Tillgångar 679 977 704 733 621 709 481 697 438 542 377 099 276 060 223 313 187 850 119 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 926 133 753 87 795 44 032 73 333 37 862 37 097 31 815 15 511 6 706
Obeskattade reserver 39 098 37 998 39 988 26 504 12 868 12 624 12 042 12 357 13 775 11 850
Avsättningar (tkr) 6 830 20 814 20 814 4 000 3 068 8 935 500 2 600 2 600 2 600
Långfristiga skulder 0 10 400 49 924 33 287 0 29 063 28 385 2 145 8 029 17 698
Kortfristiga skulder 465 123 501 768 423 188 373 874 349 273 288 615 198 036 174 396 147 935 81 112
Skulder och eget kapital 679 977 704 733 621 709 481 697 438 542 377 099 276 060 223 313 187 850 119 966
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 257 3 669 5 708 1 147 1 105 1 245 1 012 994 1 860 1 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 837 -
Löner till övriga anställda 217 855 249 240 194 690 185 368 155 355 145 596 135 881 113 003 83 417 66 054
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 511 109 983 83 082 71 345 65 293 58 939 53 403 43 070 31 787 24 275
Utdelning till aktieägare 42 600 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 154 343 2 041 118 1 685 366 1 761 008 1 528 407 1 171 197 925 323 738 499 628 324 404 661
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 479 576 427 388 409 388 377 387 237 226
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 485 3 541 3 936 4 531 3 729 3 016 2 450 1 899 2 649 1 770
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 542 683 688 561 551 526 420 509 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 986 69 652 74 534 62 121 45 903 20 353 4 995 9 814 16 533 10 236
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,31% 21,37% -4,40% 15,26% 30,33% 26,69% 25,68% 17,06% 56,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,34% 10,80% 14,64% 13,94% 10,61% 4,09% 2,71% 3,60% 8,76% 8,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,96% 3,73% 5,42% 3,82% 3,05% 1,32% 0,81% 1,09% 2,62% 2,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,12% 21,92% 25,45% 21,45% 20,59% 23,79% 27,68% 29,56% 100,00% 31,13%
Rörelsekapital/omsättning 2,26% 1,08% 7,11% 4,62% 4,65% 2,78% 3,26% 0,80% -1,52% 7,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,33% 23,18% 19,14% 13,43% 19,01% 12,65% 16,84% 18,56% 13,66% 12,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,42% 104,38% 128,25% 121,75% 120,32% 111,29% 115,19% 103,39% 91,49% 130,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!