Visa allt om TAFAB Taberg Fastighets Aktiebolag
Visa allt om TAFAB Taberg Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 320 4 909 4 759 6 632 3 642 3 417 3 515 3 481 3 430 2 897
Övrig omsättning 199 30 112 43 36 73 270 - 121 104
Rörelseresultat (EBIT) -4 124 -3 482 -2 825 -854 -3 235 -2 355 -2 393 -2 545 -2 343 -3 097
Resultat efter finansnetto 35 719 6 699 -654 -2 786 -2 175 3 604 -227 -375 -653 2 925
Årets resultat 39 608 11 523 346 -413 825 5 934 2 057 2 170 1 547 5 962
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 616 27 190 27 719 28 378 26 786 26 814 27 820 27 607 27 730 25 285
Omsättningstillgångar 2 211 2 371 1 309 2 297 1 559 1 684 1 012 1 007 862 1 949
Tillgångar 55 827 29 560 29 029 30 676 28 345 28 498 28 832 28 613 28 593 27 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 593 19 593 12 799 16 090 17 958 21 733 17 000 16 043 15 048 14 901
Obeskattade reserver 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 475 344 22 421 443 508 526 499 294
Kortfristiga skulder 1 123 9 493 15 885 14 564 9 965 6 322 11 325 12 045 13 046 12 040
Skulder och eget kapital 55 827 29 560 29 029 30 676 28 345 28 498 28 832 28 613 28 593 27 234
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 1 698 1 713 1 655 2 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 5 090 4 872 4 559 4 061 3 390 1 896 1 682 1 788 1 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 179 1 966 1 861 1 788 1 619 1 649 1 560 1 123 1 375
Utdelning till aktieägare 5 820 4 608 4 729 3 638 1 455 1 100 1 200 1 100 1 175 1 400
Omsättning 4 519 4 939 4 871 6 675 3 678 3 490 3 785 3 481 3 551 3 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 11 11 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 360 409 433 603 405 380 391 387 381 322
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 618 610 607 573 645 550 576 546 505 535
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 719 -3 220 -2 599 -619 -3 065 -2 209 -2 202 -2 421 -2 178 -2 920
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,00% 3,15% -28,24% 82,10% 6,58% -2,79% 0,98% 1,49% 18,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 63,98% 22,70% 4,66% -8,94% -7,62% 12,88% -0,74% -1,27% -1,08% 11,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 826,83% 136,71% 28,45% -41,36% -59,28% 107,40% -6,09% -10,43% -9,04% 109,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,19% -145,08% -306,28% -184,97% -230,81% -135,73% -293,40% -317,09% -355,22% -348,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,94% 66,28% 44,09% 52,45% 63,36% 76,26% 58,96% 56,07% 52,63% 54,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,88% 24,98% 8,24% 15,77% 15,64% 26,64% 8,94% 8,36% 6,61% 16,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...