Visa allt om Ljungavallen Aktiebolag
Visa allt om Ljungavallen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 719 9 010 5 680 6 366 5 492 4 929 3 841 3 073 3 429 2 455
Övrig omsättning 505 737 582 742 378 767 706 310 709 205
Rörelseresultat (EBIT) -179 1 584 128 636 347 340 285 210 743 -193
Resultat efter finansnetto -373 1 364 -107 432 69 124 128 49 559 -350
Årets resultat -4 754 -13 409 56 100 100 103 104 11
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 399 10 493 7 717 8 492 6 162 6 646 4 389 4 241 4 460 4 541
Omsättningstillgångar 2 897 3 889 1 876 2 921 2 434 2 542 2 163 1 831 1 676 1 407
Tillgångar 12 296 14 382 9 593 11 413 8 595 9 188 6 552 6 073 6 136 5 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 986 2 190 1 437 1 520 1 111 1 055 955 855 752 648
Obeskattade reserver 763 1 132 732 825 943 944 944 950 1 041 622
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 030 6 325 5 430 6 800 5 027 5 596 3 885 3 408 3 295 3 420
Kortfristiga skulder 3 517 4 735 1 994 2 268 1 515 1 594 768 860 1 049 1 258
Skulder och eget kapital 12 296 14 382 9 593 11 413 8 595 9 188 6 552 6 073 6 136 5 948
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 90 176 355 200 31
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 518 1 638 934 712 740 503 485 182 287 265
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 828 473 196 163 172 162 223 202 183 186
Utdelning till aktieägare 0 200 70 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 224 9 747 6 262 7 108 5 870 5 696 4 547 3 383 4 138 2 660
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 4 3 5 5 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 388 1 502 1 420 2 122 1 098 986 1 280 1 537 1 715 818
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 503 366 291 300 189 158 300 381 298 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 987 3 340 1 549 1 750 1 209 1 088 869 716 1 179 202
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,87% 58,63% -10,78% 15,91% 11,42% 28,33% 24,99% -10,38% 39,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,21% 11,24% 1,49% 5,89% 4,33% 4,17% 4,52% 3,79% 12,53% -2,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,53% 17,94% 2,52% 10,56% 6,77% 7,77% 7,71% 7,48% 22,43% -6,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,38% 91,02% 72,50% 62,90% 65,51% 62,00% 75,16% 64,53% 63,46% 62,57%
Rörelsekapital/omsättning -6,38% -9,39% -2,08% 10,26% 16,73% 19,23% 36,32% 31,60% 18,29% 6,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,99% 21,37% 20,93% 18,65% 21,01% 19,05% 25,19% 25,34% 24,47% 18,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,31% 80,65% 93,18% 107,01% 70,56% 76,10% 102,08% 60,81% 54,72% 31,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...