Visa allt om Mycronic AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 882 000 4 307 000 3 780 586 3 001 159 2 319 254 1 814 960 1 475 004 996 988 1 353 927 1 197 580
Övrig omsättning 55 000 70 000 47 557 17 874 11 463 4 534 16 654 2 623 1 981 5 052
Rörelseresultat (EBIT) 898 000 1 124 000 1 020 003 847 964 691 040 540 261 276 505 32 271 -21 372 -65 717
Resultat efter finansnetto 890 000 1 122 000 1 011 092 839 377 689 420 540 463 278 060 35 854 -14 563 -56 987
Årets resultat 703 000 859 000 792 477 626 260 526 303 442 475 266 245 13 745 -43 972 -88 830
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 886 000 1 960 000 1 592 492 1 186 687 1 224 613 241 995 286 049 281 752 283 928 409 338
Omsättningstillgångar 3 433 000 2 839 000 2 606 818 2 051 995 1 530 643 1 500 226 1 313 707 1 119 729 1 188 126 1 177 376
Tillgångar 5 319 000 4 800 000 4 199 310 3 238 682 2 755 255 1 742 221 1 599 756 1 401 481 1 472 054 1 586 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 364 000 2 972 000 2 376 070 1 800 375 1 411 611 1 268 229 1 207 097 1 165 432 1 168 286 1 231 699
Minoritetsintressen 14 000 6 000 2 892 -30 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 100 000 93 463 154 636 102 346 36 316 0 0 0 41 035
Långfristiga skulder 507 000 482 000 212 864 233 465 232 550 0 16 044 17 204 19 803 13 217
Kortfristiga skulder 1 434 000 1 239 000 1 514 022 1 050 235 1 008 748 437 676 376 615 218 845 283 965 300 763
Skulder och eget kapital 5 319 000 4 800 000 4 199 310 3 238 682 2 755 255 1 742 221 1 599 756 1 401 481 1 472 054 1 586 714
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 38 000 32 000 - 25 724 24 966 40 510 36 630 26 397 35 409 33 142
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 880 000 812 000 689 307 498 733 367 623 284 741 283 177 269 114 303 008 283 449
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 240 000 244 000 203 874 149 339 138 599 123 166 110 669 113 948 119 782 116 683
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 937 000 4 377 000 3 828 143 3 019 033 2 330 717 1 819 494 1 491 658 999 611 1 355 908 1 202 632
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 506 1 349 1 175 962 577 501 508 514 560 561
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 578 3 193 3 218 3 120 4 020 3 623 2 904 1 940 2 418 2 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 769 807 760 700 921 895 847 797 818 772
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 113 000 1 199 000 1 093 891 972 690 723 680 551 202 300 888 42 305 27 348 2 437
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,87% 13,92% 25,97% 29,40% 27,79% 23,05% 47,95% -26,36% 13,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,00% 23,60% 24,35% 26,21% 25,10% 31,05% 17,41% 2,60% -0,93% -3,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,29% 26,31% 27,05% 28,28% 29,81% 29,80% 18,88% 3,65% -1,01% -4,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,58% 55,70% 55,48% 57,33% 60,81% 59,26% 48,25% 44,77% 45,19% 40,75%
Rörelsekapital/omsättning 51,49% 37,15% 28,91% 33,38% 22,50% 58,54% 63,53% 90,36% 66,78% 73,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,24% 61,92% 56,58% 55,59% 51,23% 72,79% 75,46% 83,16% 79,36% 77,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,04% 139,63% 114,84% 139,34% 94,76% 279,72% 287,03% 363,66% 302,48% 272,60%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 381 000 2 833 000 2 621 119 2 336 036 2 020 574 1 003 676 729 164 286 288 478 765 212 234
Övrig omsättning 6 000 33 000 32 364 1 687 12 102 1 062 20 910 2 882 728 14 369
Rörelseresultat (EBIT) 604 000 1 028 000 942 769 807 178 730 386 552 184 236 329 11 047 -104 848 -255 263
Resultat efter finansnetto 694 000 1 079 000 968 407 812 005 729 937 552 393 238 049 14 542 -35 603 -121 770
Årets resultat 434 000 637 000 572 689 472 260 426 745 366 772 238 385 14 610 -48 664 -121 640
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 005 000 1 985 000 1 821 442 1 312 913 1 239 592 423 174 471 922 477 563 473 358 574 340
Omsättningstillgångar 1 936 000 1 580 000 1 623 453 1 368 987 860 000 927 093 795 354 693 280 712 940 664 283
Tillgångar 3 941 000 3 565 000 3 444 895 2 681 900 2 099 592 1 350 267 1 267 276 1 170 843 1 186 298 1 238 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 188 000 1 960 000 1 636 273 1 328 560 1 052 134 1 051 688 1 076 048 1 081 723 1 067 189 1 116 183
Obeskattade reserver 1 076 000 919 000 645 700 410 800 206 800 25 000 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 16 013 15 197 9 497 115 0 0 0
Långfristiga skulder 10 000 32 000 7 384 184 136 164 021 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 667 000 654 000 1 155 537 742 391 661 441 264 084 191 114 89 120 119 109 122 440
Skulder och eget kapital 3 941 000 3 565 000 3 444 895 2 681 900 2 099 592 1 350 267 1 267 276 1 170 843 1 186 298 1 238 623
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 26 000 32 000 - 23 498 20 254 21 460 23 224 13 155 17 267 16 830
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 206 000 222 000 232 020 187 199 171 450 121 787 121 462 118 360 134 006 116 712
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 128 000 125 000 117 808 102 559 94 319 72 355 68 253 70 506 75 013 67 837
Utdelning till aktieägare 294 000 318 000 293 750 244 791 0 391 666 391 666 0 0 0
Omsättning 2 387 000 2 866 000 2 653 483 2 337 723 2 032 676 1 004 738 750 074 289 170 479 493 226 603
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 349 357 336 322 286 204 205 211 244 238
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 822 7 936 7 801 7 255 7 065 4 920 3 557 1 357 1 962 892
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 032 1 062 1 041 973 1 000 1 057 1 039 957 927 846
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 634 000 1 050 000 955 699 818 167 739 242 560 512 243 032 14 222 -77 949 -238 560
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,95% 8,08% 12,20% 15,61% 101,32% 37,65% 154,70% -40,20% 125,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,61% 30,49% 28,36% 30,51% 34,85% 40,92% 18,80% 1,27% -3,00% -9,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,47% 38,37% 37,27% 35,03% 36,21% 55,05% 32,67% 5,21% -7,43% -57,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,26% 61,28% 58,95% 60,04% 62,58% 66,14% 47,94% 53,02% 55,95% 11,61%
Rörelsekapital/omsättning 53,30% 32,69% 17,85% 26,82% 9,83% 66,06% 82,87% 211,03% 124,03% 255,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,82% 75,09% 62,12% 61,49% 57,79% 79,33% 84,91% 92,39% 89,96% 90,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,19% 170,80% 101,88% 137,72% 87,53% 346,08% 412,66% 660,16% 544,79% 513,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!