Visa allt om Ecolean Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2000-12
Nettoomsättning 1 043 443 1 097 628 1 097 901 917 883 826 953 665 397 479 177 427 516 52 732
Övrig omsättning 1 068 596 0 4 113 26 501 17 700 53 022 54 369 384
Rörelseresultat (EBIT) -252 509 -272 447 -109 685 -125 149 -41 905 -120 761 -125 536 -218 854 173 143
Resultat efter finansnetto -286 869 -278 682 -119 800 -126 859 -36 488 -115 278 -123 286 -217 165 164 917
Årets resultat -518 047 -293 586 -157 964 -139 047 -32 936 -118 733 -122 886 -218 457 160 717
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 874 435 1 187 261 1 062 244 936 775 911 184 862 450 777 793 579 748 673 699
Omsättningstillgångar 780 616 880 400 856 838 667 118 619 696 533 199 474 023 440 788 71 687
Tillgångar 1 655 051 2 067 661 1 919 082 1 603 893 1 530 880 1 395 649 1 251 816 1 020 536 745 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 282 929 1 703 577 1 573 609 1 242 528 1 281 949 1 207 617 1 066 069 900 284 507 513
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 18 664 19 205 15 939 19 413 19 324 19 279 24 714 21 988 0
Långfristiga skulder 114 621 109 612 112 995 99 600 52 934 2 284 0 0 191 789
Kortfristiga skulder 238 837 235 267 216 539 242 352 176 673 166 469 161 033 98 264 46 084
Skulder och eget kapital 1 655 051 2 067 661 1 919 082 1 603 893 1 530 880 1 395 649 1 251 816 1 020 536 745 386
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 19 104 21 375 20 272 21 598 15 895 15 428 10 442 10 171 3 301
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 190 201 176 833 152 418 133 192 120 201 103 459 98 780 92 499 31 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 0
Sociala kostnader 75 153 77 022 61 050 60 241 52 369 52 472 49 706 43 162 12 088
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 044 511 1 098 224 1 097 901 921 996 853 454 683 097 532 199 427 570 422 116
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 447 446 401 374 327 274 262 265 138
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 334 2 461 2 738 2 454 2 529 2 428 1 829 1 613 382
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 636 617 583 575 576 625 607 550 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -166 479 -191 158 -31 796 -53 085 22 283 -120 761 -84 160 -166 916 231 675
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,94% -0,02% 19,61% 11,00% 24,28% 38,86% 12,08% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,19% -13,13% -5,67% -7,75% -2,36% -8,26% -9,85% -21,28% 23,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,09% -24,73% -9,90% -13,55% -4,38% -17,32% -25,73% -50,79% 330,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,54% 5,34% 14,82% 16,77% 19,18% 15,73% 4,81% -0,61% 0,29%
Rörelsekapital/omsättning 51,92% 58,78% 58,32% 46,28% 53,57% 55,11% 65,32% 80,12% 48,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,52% 82,39% 82,00% 77,47% 83,74% 86,53% 85,16% 88,22% 68,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,66% 203,06% 192,24% 136,64% 171,14% 145,72% 127,05% 230,49% 127,08%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 766 053 954 000 987 519 753 026 706 669 545 744 475 833 362 738 229 116 193 024
Övrig omsättning 1 341 30 000 5 644 11 28 866 23 495 36 422 291 6 801 6 587
Rörelseresultat (EBIT) -281 383 -170 000 -197 433 -252 303 -142 972 -198 039 -234 555 -318 811 -148 496 -117 984
Resultat efter finansnetto -327 496 -182 000 -185 984 -252 593 -144 992 -191 314 -211 069 -316 246 -143 522 -114 908
Årets resultat -555 609 -187 000 -211 532 -256 910 -144 724 -192 842 -209 030 -295 892 -191 575 -114 908
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 437 320 1 803 000 1 696 999 1 627 421 1 691 578 1 723 949 1 715 258 1 639 197 1 669 853 716 874
Omsättningstillgångar 866 560 894 000 790 191 590 544 555 537 520 017 460 805 382 163 257 968 246 164
Tillgångar 2 303 880 2 697 000 2 487 190 2 217 965 2 247 115 2 243 966 2 176 063 2 021 360 1 927 821 963 038
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 963 147 2 413 000 2 178 522 1 888 897 2 045 807 2 090 530 2 018 373 1 914 403 555 592 747 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 18 664 19 000 15 939 19 413 19 324 19 279 24 714 21 988 12 080 13 086
Långfristiga skulder 114 621 110 000 112 995 99 600 52 934 2 284 0 0 1 292 265 153 298
Kortfristiga skulder 207 448 156 000 179 734 210 055 129 050 131 873 132 976 84 969 67 884 49 487
Skulder och eget kapital 2 303 880 2 697 000 2 487 190 2 217 965 2 247 115 2 243 966 2 176 063 2 021 360 1 927 821 963 038
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 10 367 11 000 10 360 9 647 5 605 12 754 4 776 4 454 3 859 3 723
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 130 923 121 000 110 186 102 983 89 532 81 421 81 760 77 068 45 928 42 195
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 64 446 64 000 54 449 51 970 44 294 42 996 42 306 36 893 22 020 19 699
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 767 394 984 000 993 163 753 037 735 535 569 239 512 255 363 029 235 917 199 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 228 215 199 189 172 159 157 163 102 101
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 360 4 437 4 962 3 984 4 109 3 432 3 031 2 225 2 246 1 911
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 902 912 879 871 811 863 821 726 704 650
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -173 260 -19 000 -156 821 -97 191 5 476 -198 039 -206 397 -290 779 -116 462 -86 342
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,70% -3,39% 31,14% 6,56% 29,49% 14,69% 31,18% 58,32% 18,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,18% -6,60% -7,29% -11,11% -6,44% -8,52% -9,70% -15,61% -7,01% -10,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -39,64% -18,66% -18,36% -32,72% -20,48% -35,05% -44,35% -86,98% -58,95% -53,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,56% 11,84% 9,12% 6,97% 15,12% 13,51% 1,06% -9,37% -29,79% -29,38%
Rörelsekapital/omsättning 86,04% 77,36% 61,82% 50,53% 60,35% 71,12% 68,90% 81,93% 82,96% 101,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,21% 89,47% 87,59% 85,16% 91,04% 93,16% 92,75% 94,71% 28,82% 77,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 348,33% 448,08% 298,77% 192,65% 299,11% 264,88% 227,75% 258,40% 218,91% 266,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!