Visa allt om Aktiebolaget KJ:s Maskiner

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 14 403 10 351 14 467 29 161 34 932 35 147 42 102 49 698 50 062 41 481
Övrig omsättning 1 097 1 357 1 471 47 1 417 1 427 228 120 959 1 745
Rörelseresultat (EBIT) -3 451 -31 -728 2 793 676 2 368 213 1 537 3 250 3 009
Resultat efter finansnetto -3 800 -412 -1 163 2 278 39 1 629 -1 367 616 2 165 2 143
Årets resultat -2 726 49 395 1 300 -32 100 159 438 1 181 233
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 214 14 763 16 542 20 858 24 763 27 635 31 348 35 663 33 480 28 767
Omsättningstillgångar 4 311 6 819 6 225 6 037 7 465 12 996 12 331 11 063 11 451 12 817
Tillgångar 17 525 21 582 22 767 26 896 32 228 40 632 43 679 46 726 44 930 41 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 240 4 966 4 917 4 522 3 222 3 253 3 153 2 994 2 556 1 374
Obeskattade reserver 6 550 7 650 8 150 9 839 9 250 9 250 7 750 9 500 9 450 8 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 464 7 039 7 326 6 781 8 345 16 866 17 759 18 957 19 080 11 196
Kortfristiga skulder 4 272 1 926 2 375 5 755 11 411 11 263 15 017 15 275 13 845 20 112
Skulder och eget kapital 17 525 21 582 22 767 26 896 32 228 40 632 43 679 46 726 44 930 41 583
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 12 240 10 833 14 849 14 527 11 624
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 4 363 4 214 5 066 4 735 4 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 500 11 708 15 938 29 208 36 349 36 574 42 330 49 818 51 021 43 226
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 1 2 25 32 36 38 39 39 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 401 10 351 7 234 1 166 1 092 976 1 108 1 274 1 284 41 481
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 355 771 2 191 508 502 493 481 551 528 16 666
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 327 2 265 2 125 5 991 4 419 6 349 4 732 6 034 7 949 7 057
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,15% -28,45% -50,39% -16,52% -0,61% -16,52% -15,28% -0,73% 20,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,67% -0,13% -3,18% 10,39% 2,19% 5,85% 0,51% 3,29% 7,23% 7,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -23,93% -0,26% -5,00% 9,58% 2,02% 6,76% 0,53% 3,09% 6,49% 7,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,31% 38,31% 55,78% 73,44% 77,88% 69,14% 68,34% 67,60% 65,85% 63,02%
Rörelsekapital/omsättning 0,27% 47,27% 26,61% 0,97% -11,30% 4,93% -6,38% -8,48% -4,78% -17,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,93% 50,66% 49,52% 45,35% 32,38% 25,76% 21,06% 22,27% 21,19% 19,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,50% 232,55% 178,02% 70,10% 47,32% 69,19% 56,14% 55,47% 66,04% 51,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!