Visa allt om Kångero Invest AB
Visa allt om Kångero Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 971 5 650 2 964 2 767 2 905 17 855 170 321 272 976
Övrig omsättning 31 31 31 31 31 31 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -328 -220 -551 -603 -1 248 -682 -622 -535 -446 284
Resultat efter finansnetto -1 482 -309 -646 -496 -1 085 -516 115 -231 -237 1 189
Årets resultat -227 -1 658 296 -137 392 1 492 495 636 1 475
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 194 2 200 2 206 2 212 2 218 2 224 2 179 2 185 2 191 2 448
Omsättningstillgångar 6 539 7 104 7 761 7 630 7 243 7 570 7 433 6 348 6 544 5 128
Tillgångar 8 733 9 304 9 967 9 842 9 460 9 793 9 612 8 533 8 736 7 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 595 9 187 9 739 9 631 9 335 9 519 9 287 7 963 7 791 7 155
Obeskattade reserver 65 59 53 122 41 35 29 181 18 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 58 174 89 84 239 296 389 927 409
Skulder och eget kapital 8 733 9 304 9 967 9 842 9 460 9 793 9 612 8 533 8 736 7 576
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 250 70 171 257 170 195 187 152 154 154
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 221 222 464 321 330 348 312 300 298
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 35 38 65 127 95 91 94 84 80 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0
Omsättning 2 002 5 681 2 995 2 798 2 936 17 886 170 321 272 976
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 971 5 650 2 964 2 767 2 905 17 855 170 321 272 976
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 325 366 503 905 631 666 675 652 587 619
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -322 -214 -545 -597 -1 242 -676 -616 -529 -440 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -65,12% 90,62% 7,12% -4,75% -83,73% 10 402,94% -47,04% 18,01% -72,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,95% -1,78% -3,20% -5,03% -11,46% -5,27% 2,03% -1,85% 0,07% 15,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,09% -2,94% -10,76% -17,89% -37,31% -2,89% 114,71% -49,22% 2,21% 122,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 3,65% 2,76% 0,00% 13,23% -17,97% 0,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 328,06% 124,71% 255,97% 272,53% 246,44% 41,06% 4 198,24% 1 856,39% 2 065,07% 483,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,00% 99,24% 98,13% 98,77% 99,00% 97,47% 96,84% 94,85% 89,33% 94,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8 534,25% 11 356,90% 4 350,57% 7 885,39% 7 303,57% 2 278,24% 2 511,15% 1 631,88% 705,93% 1 253,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...