Visa allt om Sanco i Örnsköldsvik AB
Visa allt om Sanco i Örnsköldsvik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 31 923 47 835 58 517 41 248 41 249 44 412 42 282 45 957 0 0
Övrig omsättning 335 571 109 54 18 39 25 69 - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 982 -1 845 4 568 1 653 2 383 509 643 398 -2 -8
Resultat efter finansnetto -7 128 -1 989 4 427 1 525 2 241 397 551 305 -2 -8
Årets resultat 14 3 228 1 137 1 583 166 218 100 -2 -8
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 839 690 607 476 570 590 336 122 0 0
Omsättningstillgångar 11 575 14 923 21 354 16 158 16 078 13 761 13 568 12 931 372 127
Tillgångar 12 414 15 613 21 961 16 634 16 649 14 351 13 905 13 053 372 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 663 1 649 1 646 1 418 1 451 1 481 1 314 1 096 96 98
Obeskattade reserver 253 253 756 565 530 476 341 127 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 498 13 711 19 559 14 651 14 668 12 395 12 250 11 830 276 29
Skulder och eget kapital 12 414 15 613 21 961 16 634 16 649 14 351 13 905 13 053 372 127
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04 2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 12 010 11 984 9 725 9 635 9 678 9 224 10 423 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 883 4 210 3 557 3 642 3 615 3 416 3 959 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 258 48 406 58 626 41 302 41 267 44 451 42 307 46 026 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 35 34 31 31 32 31 34 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 101 1 367 1 721 1 331 1 331 1 388 1 364 1 352 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 492 478 439 430 414 417 434 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 745 -1 646 4 713 1 781 2 504 610 683 407 -2 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,26% -18,25% 41,87% 0,00% -7,12% 5,04% -8,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -56,23% -11,80% 20,84% 9,97% 14,31% 3,87% 4,75% 3,13% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,87% -3,85% 7,82% 4,02% 5,78% 1,25% 1,56% 0,89% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,10% 63,13% 61,74% 66,24% 64,92% 57,60% 58,59% 57,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 3,37% 2,53% 3,07% 3,65% 3,42% 3,08% 3,12% 2,40% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,99% 11,83% 10,18% 11,17% 11,06% 12,76% 11,26% 9,11% 25,81% 77,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,32% 59,27% 66,23% 46,09% 53,67% 57,27% 48,07% 55,04% 134,78% 437,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...