Visa allt om Däckcenter i Anderstorp Aktiebolag
Visa allt om Däckcenter i Anderstorp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 490 9 770 9 913 9 445 10 726 9 723 8 441 9 914 11 759 11 022
Övrig omsättning 132 128 114 116 206 65 75 105 109 106
Rörelseresultat (EBIT) 486 275 647 176 491 594 233 1 081 1 241 873
Resultat efter finansnetto 491 255 672 885 522 603 257 1 178 1 309 914
Årets resultat 334 339 690 899 357 411 139 681 754 552
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 597 753 382 325 441 369 476 629 786 974
Omsättningstillgångar 4 078 4 410 5 332 4 264 4 118 4 637 4 213 4 542 4 352 4 623
Tillgångar 4 675 5 163 5 714 4 589 4 559 5 006 4 689 5 171 5 139 5 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 572 2 538 2 550 1 860 1 186 1 078 667 1 158 1 377 2 823
Obeskattade reserver 1 200 1 155 1 343 1 582 1 678 1 677 1 665 1 643 1 447 1 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 903 1 470 1 822 1 147 1 694 2 250 2 357 2 369 2 315 1 556
Skulder och eget kapital 4 675 5 163 5 714 4 589 4 559 5 006 4 689 5 171 5 139 5 596
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 365 380 411 337 455 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 352 1 332 1 187 1 154 803 788 926 1 282 1 033 1 015
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 857 756 719 733 750 666 762 765 893 843
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 050
Omsättning 10 622 9 898 10 027 9 561 10 932 9 788 8 516 10 019 11 868 11 128
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 623 2 443 2 478 2 361 2 682 2 431 2 110 2 479 2 940 2 756
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 540 511 481 484 462 531 606 601 563
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 673 461 699 307 623 744 429 1 298 1 500 1 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,37% -1,44% 4,96% -11,94% 10,32% 15,19% -14,86% -15,69% 6,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,50% 5,42% 11,76% 19,29% 11,45% 12,11% 5,48% 22,84% 26,08% 16,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,68% 2,87% 6,78% 9,37% 4,87% 6,23% 3,04% 11,91% 11,40% 8,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,05% 39,45% 39,57% 37,76% 36,09% 37,68% 43,19% 47,96% 41,13% 41,66%
Rörelsekapital/omsättning 30,27% 30,09% 35,41% 33,00% 22,60% 24,55% 21,99% 21,92% 17,32% 27,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,04% 66,61% 62,96% 65,94% 53,14% 46,22% 40,39% 45,27% 47,07% 66,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 283,50% 173,47% 212,07% 278,47% 134,47% 113,78% 93,13% 132,97% 137,24% 231,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...