Visa allt om Qstar Försäljning Aktiebolag
Visa allt om Qstar Försäljning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 860 597 1 619 142 1 609 830 2 339 180 1 944 961 1 957 488 1 642 455 1 169 886 665 745 539 805
Övrig omsättning 8 526 5 429 7 666 10 223 11 726 10 540 11 944 8 752 1 820 617
Rörelseresultat (EBIT) 63 824 70 976 53 591 59 382 57 182 33 250 47 392 29 013 13 817 1 108
Resultat efter finansnetto 65 070 72 150 54 767 63 428 58 981 35 426 67 526 29 789 14 368 1 266
Årets resultat 22 668 24 290 17 840 18 784 18 836 8 359 32 972 6 888 0 778
Balansräkningar (tkr)
2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 425 050 419 571 380 854 342 260 317 081 259 810 221 627 179 289 119 693 65 908
Omsättningstillgångar 584 880 465 041 359 743 338 543 281 723 310 628 268 010 223 100 166 833 97 227
Tillgångar 1 009 930 884 612 740 597 680 803 598 804 570 438 489 637 402 389 286 526 163 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 585 116 382 92 092 74 252 55 468 56 632 58 861 42 564 36 352 4 338
Obeskattade reserver 308 325 270 536 229 666 197 826 157 906 123 456 99 106 69 253 48 943 34 655
Avsättningar (tkr) 53 659 48 786 43 499 36 532 26 465 16 144 1 242 0 0 0
Långfristiga skulder 350 419 550 650 700 706 6 230 15 319 10 000
Kortfristiga skulder 508 012 448 488 374 790 371 543 358 265 373 500 330 422 290 342 185 911 114 142
Skulder och eget kapital 1 009 930 884 612 740 597 680 803 598 804 570 438 489 637 402 389 286 526 163 135
Löner & utdelning (tkr)
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 029 1 965 2 571 2 131 1 811 2 059 1 414 1 344 1 207 480
Varav tantiem till styrelse & VD - 918 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 22 462 21 234 18 882 24 076 15 520 12 140 11 500 10 463 6 285 4 489
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 11 445 10 157 8 843 10 052 6 828 6 475 5 843 5 382 3 366 2 225
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0
Omsättning 1 869 123 1 624 571 1 617 496 2 349 403 1 956 687 1 968 028 1 654 399 1 178 638 667 565 540 422
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 53 50 51 46 39 38 34 22 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 34 456 30 550 32 197 45 866 42 282 50 192 43 223 34 408 30 261 33 738
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 684 629 606 711 525 530 494 506 494 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 103 859 106 617 85 754 94 343 81 837 53 700 64 291 41 385 21 713 6 859
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,91% 0,58% -31,18% - -0,64% 19,18% 40,39% 75,73% 23,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,45% 8,16% 7,40% 9,36% 9,89% 6,27% 13,84% 7,53% 5,27% 1,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,50% 4,46% 3,40% 2,72% 3,05% 1,83% 4,13% 2,59% 2,27% 0,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,51% 15,37% 13,08% 10,74% 10,16% 8,49% 8,82% 9,02% 9,53% 5,74%
Rörelsekapital/omsättning 4,13% 1,02% -0,93% -1,41% -3,94% -3,21% -3,80% -5,75% -2,87% -3,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,63% 37,01% 36,62% 33,57% 29,83% 25,88% 26,94% 23,26% 25,28% 17,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,56% 92,15% 86,52% 78,25% 61,76% 66,32% 65,56% 64,85% 78,63% 75,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...