Visa allt om R-Kås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 34 255 36 608 40 180 26 072 25 077 23 179 22 202 20 898 22 588 21 844
Övrig omsättning 77 2 578 128 317 67 26 56 116 79 35
Rörelseresultat (EBIT) 2 533 4 102 3 477 1 907 2 571 1 417 1 055 1 157 1 842 964
Resultat efter finansnetto 2 307 3 868 3 209 1 730 2 347 2 155 785 847 1 345 841
Årets resultat 1 469 2 199 2 326 997 1 279 1 650 482 613 863 524
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 821 21 515 22 202 11 355 10 763 10 048 10 151 10 037 10 821 12 666
Omsättningstillgångar 10 779 10 580 9 244 6 866 6 165 6 574 6 637 5 922 6 022 5 470
Tillgångar 36 599 32 094 31 446 18 221 16 928 16 622 16 788 15 959 16 843 18 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 365 7 896 6 697 4 770 3 773 2 494 4 345 4 363 3 750 2 887
Obeskattade reserver 6 308 5 889 4 848 2 924 2 489 1 798 1 489 1 333 1 333 1 167
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 313 10 601 12 375 3 536 4 139 4 752 4 068 4 356 5 037 5 917
Kortfristiga skulder 5 613 7 708 7 526 6 991 6 526 7 578 6 887 5 907 6 723 8 165
Skulder och eget kapital 36 599 32 094 31 446 18 221 16 928 16 622 16 788 15 959 16 843 18 136
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 1 068 846
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 084 5 949 5 516 5 518 4 400 4 117
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 2 412 2 200 2 275 2 134 1 992 1 799
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 34 332 39 186 40 308 26 389 25 144 23 205 22 258 21 014 22 667 21 879
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 29 31 20 18 18 18 18 19 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 181 1 262 1 296 1 304 1 393 1 288 1 233 1 161 1 189 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 492 454 456 477 456 437 430 396 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 107 5 446 4 540 2 670 3 241 2 157 1 762 1 980 2 725 1 967
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,43% -8,89% 54,11% 3,97% 8,19% 4,40% 6,24% -7,48% 3,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,92% 12,78% 11,06% 10,49% 15,19% 14,59% 6,28% 7,29% 10,98% 8,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,40% 11,21% 8,66% 7,33% 10,25% 10,46% 4,75% 5,57% 8,19% 6,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,99% 58,03% 58,44% 57,03% 56,79% 54,70% 54,78% 58,19% 53,83% 52,28%
Rörelsekapital/omsättning 15,08% 7,85% 4,28% -0,48% -1,44% -4,33% -1,13% 0,07% -3,10% -12,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,30% 38,92% 33,32% 38,70% 33,76% 23,44% 32,80% 33,49% 28,10% 20,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,35% 75,64% 52,94% 40,19% 33,57% 31,39% 36,66% 37,99% 34,87% 30,69%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...