Visa allt om R-Kås Aktiebolag
Visa allt om R-Kås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 26 072 25 077 23 179 22 202 20 898 22 588 21 844 19 050 24 483 25 830
Övrig omsättning 317 67 26 56 116 79 35 118 64 9
Rörelseresultat (EBIT) 1 907 2 571 1 417 1 055 1 157 1 842 964 194 375 -29
Resultat efter finansnetto 1 730 2 347 2 155 785 847 1 345 841 -515 -552 -592
Årets resultat 997 1 279 1 650 482 613 863 524 0 2 25
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 355 10 763 10 048 10 151 10 037 10 821 12 666 13 653 14 624 11 827
Omsättningstillgångar 6 866 6 165 6 574 6 637 5 922 6 022 5 470 5 729 6 537 7 769
Tillgångar 18 221 16 928 16 622 16 788 15 959 16 843 18 136 19 383 21 161 19 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 770 3 773 2 494 4 345 4 363 3 750 2 887 2 363 2 363 2 360
Obeskattade reserver 2 924 2 489 1 798 1 489 1 333 1 333 1 167 867 1 399 1 977
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 536 4 139 4 752 4 068 4 356 5 037 5 917 9 698 10 060 7 746
Kortfristiga skulder 6 991 6 526 7 578 6 887 5 907 6 723 8 165 6 455 7 339 7 511
Skulder och eget kapital 18 221 16 928 16 622 16 788 15 959 16 843 18 136 19 383 21 161 19 595
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 1 068 846 714 670 707
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 084 5 949 5 516 5 518 4 400 4 117 3 767 4 738 4 521
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 412 2 200 2 275 2 134 1 992 1 799 1 724 2 090 2 258
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 26 389 25 144 23 205 22 258 21 014 22 667 21 879 19 168 24 547 25 839
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 18 18 18 18 19 16 17 21 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 304 1 393 1 288 1 233 1 161 1 189 1 365 1 121 1 166 1 519
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 477 456 437 430 396 404 348 351 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 670 3 241 2 157 1 762 1 980 2 725 1 967 1 229 1 445 1 077
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,97% 8,19% 4,40% 6,24% -7,48% 3,41% 14,67% -22,19% -5,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,49% 15,19% 14,59% 6,28% 7,29% 10,98% 8,22% 1,05% 1,95% -0,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,33% 10,25% 10,46% 4,75% 5,57% 8,19% 6,82% 1,07% 1,68% -0,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,03% 56,79% 54,70% 54,78% 58,19% 53,83% 52,28% 56,20% 50,95% 48,74%
Rörelsekapital/omsättning -0,48% -1,44% -4,33% -1,13% 0,07% -3,10% -12,34% -3,81% -3,28% 1,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,70% 33,76% 23,44% 32,80% 33,49% 28,10% 20,66% 15,49% 15,93% 19,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,19% 33,57% 31,39% 36,66% 37,99% 34,87% 30,69% 38,92% 38,63% 55,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...