Visa allt om Eleganza i Katrineholm Aktiebolag
Visa allt om Eleganza i Katrineholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 415 1 198 1 028 1 191 1 138 1 125 1 145 1 148 1 293 1 371
Övrig omsättning - - - - - 19 4 - - 18
Rörelseresultat (EBIT) 152 96 152 61 56 15 50 101 41 47
Resultat efter finansnetto 152 96 152 62 56 15 50 101 44 55
Årets resultat 118 75 118 48 41 15 37 71 31 39
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 308 186 180 174 173 171 165 170 177
Omsättningstillgångar 926 448 623 494 452 438 503 530 480 456
Tillgångar 926 756 809 674 626 610 675 695 651 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 712 595 669 551 503 462 497 520 449 418
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 214 162 139 123 123 148 174 171 202 214
Skulder och eget kapital 926 756 809 674 626 610 675 695 651 632
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 258 219 238 247
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 506 370 515 481 476 158 237 312 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 211 157 200 191 190 181 199 228 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 60 0 0
Omsättning 1 415 1 198 1 028 1 191 1 138 1 144 1 149 1 148 1 293 1 389
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 708 599 514 596 569 563 573 574 431 457
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 360 281 364 341 339 298 318 286 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 152 96 152 61 61 20 55 106 47 49
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,11% 16,54% -13,69% 4,66% 1,16% -1,75% -0,26% -11,21% -5,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,41% 12,70% 18,79% 9,05% 8,95% 2,62% 7,41% 14,53% 6,76% 8,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,74% 8,01% 14,79% 5,12% 4,92% 1,42% 4,37% 8,80% 3,40% 4,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,63% 86,98% 88,62% 87,15% 87,70% 84,27% 77,47% 85,80% 87,63% 81,98%
Rörelsekapital/omsättning 50,32% 23,87% 47,08% 31,15% 28,91% 25,78% 28,73% 31,27% 21,50% 17,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,89% 78,70% 82,69% 81,75% 80,35% 75,74% 74,18% 75,35% 68,97% 66,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 301,87% 102,47% 246,04% 174,80% 146,34% 114,19% 129,89% 100,58% 68,81% 78,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...