Visa allt om Autor Aktiebolag
Visa allt om Autor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 175 1 321 1 122 962 1 422 1 910 1 477 1 295 612 3 008
Övrig omsättning - - - - - - - - 36 509
Rörelseresultat (EBIT) 291 438 435 101 337 804 511 451 290 -79
Resultat efter finansnetto 367 456 421 83 325 653 285 189 25 -547
Årets resultat 1 423 1 770 370 22 171 1 508 708 793 525 -547
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 042 4 600 4 600 4 600 4 600 4 675 4 638 4 712 4 626 8 198
Omsättningstillgångar 723 4 687 2 275 1 712 1 993 2 566 992 294 278 406
Tillgångar 8 765 9 287 6 875 6 312 6 593 7 241 5 630 5 006 4 904 8 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 510 6 087 4 316 3 947 3 925 3 754 2 246 1 538 745 220
Obeskattade reserver 2 321 2 031 1 396 1 230 1 230 1 144 448 125 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 851 851 851 1 001 1 173 1 991 3 173 8 310
Kortfristiga skulder 935 1 169 312 285 588 1 342 1 763 1 352 987 75
Skulder och eget kapital 8 765 9 287 6 875 6 312 6 593 7 241 5 630 5 006 4 904 8 604
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 561 0 664 534 458 78 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 581 431 0 671 0 0 0 0 221
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 284 236 277 311 306 190 144 25 128
Utdelning till aktieägare 1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 175 1 321 1 122 962 1 422 1 910 1 477 1 295 648 3 517
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 175 1 321 1 122 962 1 422 1 910 1 477 1 295 612 1 504
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 865 865 667 839 982 970 792 602 103 308
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 291 438 435 101 337 816 586 527 362 6
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,05% 17,74% 16,63% -32,35% -25,55% 29,32% 14,05% 111,60% -79,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,35% 5,28% 6,98% 2,25% 6,17% 11,30% 9,08% 9,01% 9,91% 0,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,43% 37,09% 42,78% 14,76% 28,62% 42,83% 34,60% 34,83% 79,41% 0,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,49%
Rörelsekapital/omsättning -18,04% 266,31% 174,96% 148,34% 98,80% 64,08% -52,20% -81,70% -115,85% 11,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,52% 82,60% 78,62% 77,73% 73,28% 63,49% 45,76% 32,56% 15,19% 2,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,33% 400,94% 729,17% 600,70% 338,95% 191,21% 56,27% 21,75% 28,17% 541,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...