Visa allt om Ingvar Palmquist Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Ingvar Palmquist Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 355 2 453 1 553 2 306 3 322 3 459 3 670 1 936 1 090 1 241
Övrig omsättning - - - 120 - - 97 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 463 -324 175 500 947 1 344 487 -115 -120
Resultat efter finansnetto -15 465 -323 175 499 948 1 344 489 -115 -119
Årets resultat 82 320 2 54 288 513 634 193 0 2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 720 680 962 1 039 953 949 946 668 175 310
Omsättningstillgångar 1 782 2 062 1 512 1 861 2 114 2 133 1 418 318 408 348
Tillgångar 2 503 2 742 2 474 2 900 3 067 3 082 2 364 986 583 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 477 1 545 1 375 1 523 1 619 1 458 1 073 566 373 373
Obeskattade reserver 786 908 856 1 186 1 087 984 737 257 40 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 240 289 244 192 360 639 554 162 170 126
Skulder och eget kapital 2 503 2 742 2 474 2 900 3 067 3 082 2 364 986 583 658
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 270 240 240 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 538 468 432 557 622 215 255 164 133 118
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 199 16 16 200 225 180 185 157 123 113
Utdelning till aktieägare 150 150 0 150 150 127 128 128 0 0
Omsättning 2 355 2 453 1 553 2 426 3 322 3 459 3 767 1 954 1 090 1 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 178 1 227 777 1 153 1 661 1 730 1 835 968 545 621
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 372 322 296 380 426 335 340 285 218 209
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 267 820 70 501 801 1 189 1 508 578 -20 35
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,00% 57,95% -32,65% -30,58% -3,96% -5,75% 89,57% 77,61% -12,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,56% 16,96% -13,02% 6,07% 16,30% 30,76% 56,85% 49,49% -19,73% -18,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,59% 18,96% -20,73% 7,63% 15,05% 27,41% 36,62% 25,21% -10,55% -9,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,48% 72,28% 81,65% 72,38% 52,80% 43,19% 23,54% 8,06% 21,83% 17,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,50% 82,18% 82,57% 82,66% 78,91% 70,84% 68,37% 76,17% 68,92% 74,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 742,50% 713,49% 619,67% 969,27% 587,22% 333,80% 255,96% 196,30% 240,00% 276,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...