Visa allt om Stockholms Truck- & Städmaskinservice Aktiebolag
Visa allt om Stockholms Truck- & Städmaskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 576 5 263 4 841 4 637 5 035 5 524 6 020 5 583 5 901 5 740
Övrig omsättning - 22 97 - 57 72 246 35 2 4
Rörelseresultat (EBIT) 244 333 520 -259 92 64 323 64 148 71
Resultat efter finansnetto 237 321 503 -274 72 39 309 49 120 54
Årets resultat 132 209 391 -125 50 27 167 34 62 33
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 177 170 210 340 245 334 116 352 503 402
Omsättningstillgångar 1 481 1 491 1 438 1 059 1 342 1 542 1 648 1 558 1 621 1 658
Tillgångar 1 658 1 661 1 648 1 399 1 587 1 875 1 763 1 910 2 124 2 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 526 544 635 244 369 319 419 372 458 396
Obeskattade reserver 140 80 0 0 156 155 155 76 76 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 105 211 316 513 343 456 215 450 611 573
Kortfristiga skulder 886 826 697 643 719 946 975 1 012 979 1 046
Skulder och eget kapital 1 658 1 661 1 648 1 399 1 587 1 875 1 763 1 910 2 124 2 060
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 414 450 338 378 379 365 356 317 305 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 466 1 278 996 1 300 1 443 1 702 1 678 1 664 1 601 1 382
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 738 696 565 644 739 774 688 746 843 797
Utdelning till aktieägare 160 150 300 0 0 0 127 120 120 0
Omsättning 5 576 5 285 4 938 4 637 5 092 5 596 6 266 5 618 5 903 5 744
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 115 1 053 968 927 1 007 921 860 798 843 820
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 489 382 475 517 481 396 397 407 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 327 472 650 -129 181 217 489 215 364 243
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,95% 8,72% 4,40% -7,90% -8,85% -8,24% 7,83% -5,39% 2,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,72% 20,05% 31,61% -18,51% 5,86% 3,52% 18,49% 3,61% 7,20% 3,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,38% 6,33% 10,76% -5,59% 1,85% 1,19% 5,42% 1,24% 2,59% 1,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,41% 77,45% 76,64% 71,08% 74,92% 74,91% 70,30% 71,74% 72,51% 66,41%
Rörelsekapital/omsättning 10,67% 12,64% 15,31% 8,97% 12,37% 10,79% 11,18% 9,78% 10,88% 10,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,31% 36,51% 38,53% 17,44% 30,50% 23,11% 30,25% 22,41% 24,14% 20,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,31% 154,60% 170,30% 135,61% 126,29% 123,15% 130,05% 114,62% 121,35% 108,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...