Visa allt om Stucab Entreprenad AB
Visa allt om Stucab Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 247 2 233 7 653 3 514 3 611 9 298 12 693 16 153 336 1 833
Övrig omsättning - - - - - - - - 59 3 830
Rörelseresultat (EBIT) 330 -428 114 -224 -161 -363 334 153 -532 3 298
Resultat efter finansnetto 573 -104 547 98 164 -335 333 186 -2 082 7 256
Årets resultat 470 -104 351 98 164 -335 246 134 -1 735 8 173
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 100 100 100 100 18
Omsättningstillgångar 8 727 8 582 9 086 9 737 9 857 9 676 10 196 10 123 10 562 15 478
Tillgångar 8 727 8 582 9 086 9 737 9 857 9 776 10 296 10 223 10 662 15 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 437 8 367 8 871 9 720 9 773 9 759 10 224 10 098 10 084 11 919
Obeskattade reserver 118 118 118 0 0 0 0 0 0 461
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
Kortfristiga skulder 172 96 96 17 85 18 72 125 577 2 950
Skulder och eget kapital 8 727 8 582 9 086 9 737 9 857 9 776 10 296 10 223 10 662 15 496
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 270 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 18 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 5 192 217
Utdelning till aktieägare 400 400 400 150 150 150 130 120 120 100
Omsättning 2 247 2 233 7 653 3 514 3 611 9 298 12 693 16 153 395 5 663
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 16 153 336 1 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 5 522 686
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 330 -428 114 -224 -161 -363 334 153 -532 3 302
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,63% -70,82% 117,79% -2,69% -61,16% -26,75% -21,42% 4 707,44% -81,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,60% -1,20% 6,04% 1,69% 1,78% -3,09% 3,24% 1,97% -19,32% 47,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,63% -4,61% 7,17% 4,70% 4,85% -3,25% 2,63% 1,24% -613,10% 399,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,60% -18,58% 2,31% -5,78% -4,02% -3,70% 2,75% 1,14% 80,95% 54,01%
Rörelsekapital/omsättning 380,73% 380,03% 117,47% 276,61% 270,62% 103,87% 79,76% 61,90% 2 971,73% 683,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,73% 98,57% 98,65% 99,83% 99,15% 99,83% 99,30% 98,78% 94,58% 79,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,72% 68,75% 82,29% 2 147,06% 128,24% 5 272,22% 40,28% 76,00% 1 830,50% 524,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...