Visa allt om Tor Jansson Verktyg Aktiebolag
Visa allt om Tor Jansson Verktyg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 815 1 779 2 078 1 831 1 934 2 212 2 167 2 121 2 555 2 171
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 753 146 259 221 120 273 350 263 187 7
Resultat efter finansnetto 751 147 264 237 120 267 342 255 180 -7
Årets resultat 467 134 240 165 84 197 237 126 115 42
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 378 408 438 497 555 632 653 723 764 821
Omsättningstillgångar 1 712 1 815 1 925 2 398 2 154 1 964 1 752 1 284 1 154 1 122
Tillgångar 2 090 2 224 2 363 2 895 2 709 2 595 2 405 2 007 1 918 1 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 013 1 546 1 412 1 872 1 706 1 622 1 425 1 188 1 062 1 038
Obeskattade reserver 461 308 333 377 365 360 360 340 260 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 616 370 619 646 637 613 620 479 596 666
Skulder och eget kapital 2 090 2 224 2 363 2 895 2 709 2 595 2 405 2 007 1 918 1 943
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 353 357 348 346 334 318 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 578 540 553 184 225 236 190 127 398 356
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 262 249 251 251 256 269 233 258 374 266
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 2 815 1 779 2 078 1 831 1 934 2 212 2 167 2 121 2 555 2 171
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 408 890 1 039 916 967 1 106 1 084 1 061 852 1 086
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 397 406 396 420 428 385 362 365 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 783 176 317 279 197 350 420 333 255 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,23% -14,39% 13,49% -5,33% -12,57% 2,08% 2,17% -16,99% 17,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,03% 6,74% 11,30% 8,26% 4,72% 10,60% 14,68% 13,25% 9,80% 0,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,75% 8,43% 12,85% 13,05% 6,62% 12,43% 16,29% 12,54% 7,36% 0,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,32% 61,33% 65,54% 67,18% 62,05% 65,51% 64,14% 60,63% 68,49% 64,44%
Rörelsekapital/omsättning 38,93% 81,23% 62,85% 95,69% 78,44% 61,08% 52,24% 37,95% 21,84% 21,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,67% 80,32% 70,75% 74,26% 72,91% 72,73% 70,28% 71,39% 65,13% 62,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 267,69% 469,19% 297,42% 356,04% 322,45% 303,75% 267,10% 251,36% 175,67% 157,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...