Visa allt om Sigma Aktiebolag
Visa allt om Sigma Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 510 794 2 859 124 2 209 383 1 618 751 1 320 548 1 367 848 1 400 848 1 168 892 1 131 250 1 354 700
Övrig omsättning 4 488 19 197 2 940 1 293 2 104 4 907 - 2 878 675 5 822
Rörelseresultat (EBIT) 283 833 166 566 108 729 10 470 -83 702 25 100 99 168 59 089 46 938 67 120
Resultat efter finansnetto 219 452 164 949 121 920 12 074 -95 452 11 971 92 110 54 089 44 379 61 007
Årets resultat 65 703 32 280 42 813 -33 838 -102 491 14 514 72 825 40 298 35 067 38 944
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 440 691 504 837 500 817 492 760 435 174 453 836 458 345 463 611 319 630 329 431
Omsättningstillgångar 1 182 827 959 449 817 711 690 766 735 051 374 400 481 988 401 771 312 247 386 512
Tillgångar 1 623 518 1 464 286 1 318 528 1 183 526 1 170 225 828 236 940 333 865 382 631 877 715 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 360 036 360 247 274 475 277 115 313 949 422 596 436 050 397 425 385 403 368 802
Minoritetsintressen 0 0 55 569 38 875 10 735 7 256 5 854 6 469 6 231 5 996
Avsättningar (tkr) 3 237 2 153 18 012 0 111 821 0 1 527 40 857 25 038 25 358
Långfristiga skulder 24 174 15 952 70 240 132 731 111 434 27 672 103 917 93 149 0 0
Kortfristiga skulder 1 236 071 1 085 934 900 232 734 805 622 286 370 712 392 985 327 482 215 205 315 787
Skulder och eget kapital 1 623 518 1 464 286 1 318 528 1 183 526 1 170 225 828 236 940 333 865 382 631 877 715 943
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 50 595 41 282 33 757 22 847 20 618 24 766 26 543 24 154 23 073 29 628
Varav tantiem till styrelse & VD 11 048 13 597 8 269 3 666 4 109 3 820 6 747 2 069 - -
Löner till övriga anställda 1 513 804 1 182 927 1 023 869 791 817 602 586 611 137 554 221 477 269 471 374 534 709
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 477 505 480 320 386 566 320 201 246 193 260 763 238 852 215 988 210 274 243 814
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 515 282 2 878 321 2 212 323 1 620 044 1 322 652 1 372 755 1 400 848 1 171 770 1 131 925 1 360 522
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 317 2 785 2 488 2 005 1 501 1 401 1 420 1 174 1 139 1 271
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 058 1 027 888 807 880 976 987 996 993 1 066
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 647 644 579 571 599 662 577 628 632 663
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 315 441 204 283 126 833 24 554 46 869 36 648 109 082 68 661 58 767 79 483
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,79% 29,41% 36,49% 22,58% -3,46% -2,36% 19,84% 3,33% -16,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,14% 11,93% 10,01% 1,90% -6,90% 3,21% 10,90% 7,14% 8,19% 10,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,39% 6,11% 5,97% 1,39% -6,11% 1,94% 7,32% 5,29% 4,58% 5,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,04% 79,54% 81,08% 82,95% 81,97% 61,11% 77,80% 78,95% 78,52% 79,69%
Rörelsekapital/omsättning -1,52% -4,42% -3,74% -2,72% 8,54% 0,27% 6,35% 6,36% 8,58% 5,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,18% 24,60% 20,82% 23,41% 26,83% 51,02% 46,37% 45,92% 60,99% 51,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,46% 88,26% 90,83% 94,01% 118,12% 100,99% 122,65% 122,68% 145,09% 122,40%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 559 7 363 5 528 5 813 21 673 32 531 33 788 35 972 32 325 36 374
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -656 -522 -6 162 -8 689 -7 596 -4 875 -8 294 -5 528 -3 495 -15 779
Resultat efter finansnetto 5 490 -9 485 -24 349 6 558 -122 939 -3 491 35 433 -12 413 -3 815 -33 535
Årets resultat 7 815 -9 190 -18 595 23 780 -111 091 462 27 241 -18 415 -13 873 -40 746
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 398 833 358 825 356 804 325 494 300 661 429 564 400 184 417 288 206 486 206 193
Omsättningstillgångar 147 396 93 739 74 106 46 993 33 382 232 668 353 424 325 279 341 229 403 775
Tillgångar 546 229 452 564 430 910 372 487 334 043 662 232 753 608 742 567 547 715 609 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 543 239 728 248 918 267 513 243 733 354 825 376 050 370 494 370 601 352 073
Obeskattade reserver 3 300 6 918 18 022 18 022 50 579 65 696 76 988 73 399 62 367 47 392
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 451 2 500
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 57 626 93 472 0 0
Kortfristiga skulder 295 386 205 918 163 970 86 952 39 731 241 711 242 944 205 201 112 296 208 003
Skulder och eget kapital 546 229 452 564 430 910 372 487 334 043 662 232 753 608 742 567 547 715 609 968
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 1 418 3 747 4 343 3 416 2 838 3 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 1 159 186 68 -
Löner till övriga anställda - - 0 863 3 812 5 514 5 821 2 618 2 672 6 628
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 1 752 3 363 6 012 5 638 3 965 3 329 6 758
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 21 687 21 687 21 687 21 687 14 747
Omsättning 4 559 7 363 5 528 5 813 21 673 32 531 33 788 35 972 32 325 36 374
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 1 4 8 8 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 5 813 5 418 4 066 4 224 7 194 6 465 7 275
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 2 775 2 262 2 043 1 975 2 198 1 845 3 496
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -499 -311 -5 947 -8 530 -7 511 -4 732 -8 123 -5 335 -3 235 -15 604
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,08% 33,19% -4,90% -73,18% -33,38% -3,72% -6,07% 11,28% -11,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,32% -2,07% -5,65% 1,89% -34,75% 0,54% 5,91% -0,90% 0,12% -3,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 157,58% -127,33% -440,30% 120,88% -535,67% 10,90% 131,84% -18,68% 1,98% -62,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,00% 0,14% 0,02% 0,00% 78,25% 65,73% 67,74% 44,12% 49,90% 74,63%
Rörelsekapital/omsättning -3 246,11% -1 523,55% -1 625,62% -687,41% -29,29% -27,80% 326,98% 333,81% 708,22% 538,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,79% 54,16% 61,03% 75,59% 84,77% 60,89% 57,43% 57,18% 76,06% 63,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,90% 45,52% 45,19% 54,04% 84,02% 96,26% 145,48% 158,52% 303,87% 194,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...