Visa allt om AB Näringens Fordonsservice

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 4 701 4 439 4 908 4 823 4 718 4 401 4 629 4 723 6 394 50 682
Övrig omsättning 136 64 52 20 13 6 30 65 133 76
Rörelseresultat (EBIT) 797 705 1 414 897 497 -359 -263 -191 -544 439
Resultat efter finansnetto 767 1 045 1 629 1 623 1 992 -368 -271 -203 -544 941
Årets resultat 620 793 586 1 233 1 877 -1 1 6 1 822
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 996 3 555 3 937 2 927 3 125 3 321 3 546 2 790 2 980 2 760
Omsättningstillgångar 1 992 1 026 3 167 1 938 1 326 900 859 940 896 2 237
Tillgångar 2 987 4 582 7 103 4 866 4 452 4 222 4 404 3 730 3 877 4 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 740 1 427 2 634 3 048 2 615 1 038 1 239 1 618 1 612 2 241
Obeskattade reserver 1 252 1 279 1 160 235 0 0 0 0 0 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 408 450 450 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 587 1 426 2 859 1 583 1 836 3 184 3 165 2 112 2 265 2 513
Skulder och eget kapital 2 987 4 582 7 103 4 866 4 452 4 222 4 404 3 730 3 877 4 996
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 117 1 085 1 082 1 072 1 417 2 499
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 694 679 679 682 798 1 158
Utdelning till aktieägare 400 1 307 500 600 800 300 200 0 0 60
Omsättning 4 837 4 503 4 960 4 843 4 731 4 407 4 659 4 788 6 527 50 758
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 567 1 480 1 636 1 608 1 573 1 467 1 543 1 574 2 131 6 335
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 466 493 590 620 602 602 605 742 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 157 1 086 1 631 1 095 712 -135 -6 71 -288 684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,90% -9,56% 1,76% 2,23% 7,20% -4,93% -1,99% -26,13% -87,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,72% 23,24% 23,07% 33,46% 44,88% -8,48% -5,93% -5,12% -13,83% 18,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,98% 23,99% 33,39% 33,75% 42,35% -8,13% -5,64% -4,04% -8,38% 1,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,19% 84,30% 85,59% 84,59% 79,89% 78,64% 76,69% 77,30% 62,82% 13,28%
Rörelsekapital/omsättning 29,89% -9,01% 6,28% 7,36% -10,81% -51,90% -49,82% -24,81% -21,41% -0,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,47% 52,92% 49,82% 66,41% 58,74% 24,59% 28,13% 43,38% 41,58% 48,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 326,06% 66,27% 106,89% 115,29% 66,12% 23,46% 22,69% 36,84% 32,01% 68,17%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...