Visa allt om Bygg-Bröderna Sörensson AB
Visa allt om Bygg-Bröderna Sörensson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 923 34 842 12 465 12 092 12 963 17 739 12 603 12 054 17 524 12 739
Övrig omsättning - - 33 - 73 141 35 - - 14
Rörelseresultat (EBIT) 3 564 4 514 1 801 1 247 1 221 1 805 389 864 2 139 1 759
Resultat efter finansnetto 2 713 4 508 1 804 1 257 1 239 1 810 384 847 2 158 1 784
Årets resultat 588 2 707 1 321 643 661 994 202 451 1 190 1 332
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 302 1 105 83 97 112 135 35 47 59 6
Omsättningstillgångar 14 351 11 676 8 423 7 401 7 808 6 789 5 969 4 581 5 883 5 932
Tillgångar 14 653 12 782 8 506 7 498 7 920 6 923 6 004 4 628 5 943 5 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 011 5 424 3 717 3 396 3 353 3 191 2 367 2 166 2 715 1 671
Obeskattade reserver 3 470 2 958 1 991 1 897 1 585 1 265 815 715 495 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 423 682 283 4 4 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 749 3 719 2 516 2 202 2 978 2 467 2 822 1 748 2 733 4 268
Skulder och eget kapital 14 653 12 782 8 506 7 498 7 920 6 923 6 004 4 628 5 943 5 938
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 975 650 786 744 721
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 90 - - - -
Löner till övriga anställda - 3 579 3 246 3 507 3 075 2 415 2 335 2 076 2 074 1 891
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 521 1 387 1 416 1 285 1 401 1 303 1 221 1 256 1 155
Utdelning till aktieägare 1 500 4 000 1 000 1 000 600 500 170 0 1 000 2
Omsättning 22 923 34 842 12 498 12 092 13 036 17 880 12 638 12 054 17 524 12 753
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 8 9 8 10 10 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 292 3 871 1 558 1 344 1 620 1 774 1 260 1 205 1 752 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 584 577 559 552 472 426 418 417 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 594 4 550 1 837 1 289 1 257 1 823 401 876 2 146 1 765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,21% 179,52% 3,08% -6,72% -26,92% 40,75% 4,55% -31,21% 37,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,52% 35,33% 21,28% 16,82% 15,68% 26,17% 6,50% 18,84% 36,77% 30,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,84% 12,96% 14,52% 10,43% 9,58% 10,21% 3,09% 7,23% 12,47% 14,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,36% 33,16% 62,67% 61,83% 52,51% 46,01% 49,35% 54,75% 46,82% 58,40%
Rörelsekapital/omsättning 37,53% 22,84% 47,39% 43,00% 37,26% 24,36% 24,97% 23,50% 17,98% 13,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,20% 60,49% 61,96% 65,03% 57,09% 59,56% 49,43% 58,19% 51,68% 28,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 249,63% 313,96% 334,78% 336,10% 262,19% 275,19% 211,52% 262,07% 215,26% 138,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...