Visa allt om Vebomarks Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Vebomarks Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 052 3 308 4 661 7 910 4 644 5 264 4 773 5 918 4 113 3 671
Övrig omsättning 425 617 799 132 759 - 19 26 231 517
Rörelseresultat (EBIT) -439 93 -40 61 1 163 182 74 878 507 514
Resultat efter finansnetto -567 -193 -296 -382 992 47 53 678 351 341
Årets resultat 1 -20 2 1 53 107 53 145 145 35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 855 5 319 6 998 9 002 5 824 4 156 5 401 5 193 2 385 3 630
Omsättningstillgångar 1 585 1 161 1 481 953 1 019 1 022 617 1 281 1 648 996
Tillgångar 5 439 6 479 8 480 9 955 6 843 5 178 6 018 6 474 4 033 4 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 497 728 748 746 744 819 712 778 733 588
Obeskattade reserver 678 1 249 1 421 1 726 2 131 1 216 1 317 1 317 842 700
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 354 3 559 4 604 5 112 2 402 1 839 2 457 2 495 1 191 1 961
Kortfristiga skulder 911 944 1 707 2 371 1 565 1 304 1 533 1 886 1 266 1 376
Skulder och eget kapital 5 439 6 479 8 480 9 955 6 843 5 178 6 018 6 474 4 033 4 626
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 290 308 276 270 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 492 890 1 733 887 724 698 959 557 542
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 202 326 575 292 289 229 331 274 448
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 128 0 120 100 0
Omsättning 3 477 3 925 5 460 8 042 5 403 5 264 4 792 5 944 4 344 4 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 4 5 3 3 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 052 1 654 1 165 1 582 1 548 1 755 1 591 1 480 1 371 1 224
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 685 359 307 484 399 441 416 405 389 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 528 576 860 1 857 1 990 1 166 1 136 1 929 1 210 1 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,74% -29,03% -41,07% 70,33% -11,78% 10,29% -19,35% 43,89% 12,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,07% 1,44% -0,47% 0,62% 17,00% 3,69% 2,81% 13,72% 12,77% 11,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,38% 2,81% -0,86% 0,78% 25,04% 3,63% 3,54% 15,01% 12,52% 14,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 56,07% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,08% 6,56% -4,85% -17,93% -11,76% -5,36% -19,19% -10,22% 9,29% -10,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,86% 26,27% 21,89% 20,27% 33,82% 33,12% 27,96% 26,66% 33,21% 23,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,98% 122,99% 86,76% 40,19% 65,11% 78,37% 40,25% 67,92% 130,17% 72,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...