Visa allt om Ekstrand & Son Aktiebolag
Visa allt om Ekstrand & Son Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 158 890 146 633 126 445 90 079 108 767 112 636 101 276 106 347 70 362 69 556
Övrig omsättning 1 342 4 173 1 106 721 7 556 8 316 6 112 10 481 11 590 8 518
Rörelseresultat (EBIT) 7 911 7 670 4 506 805 -98 1 319 -1 743 5 138 1 740 3 175
Resultat efter finansnetto 9 961 9 054 4 389 23 377 2 090 -368 1 323 8 096 1 145 2 159
Årets resultat 8 051 7 298 3 847 22 952 1 414 1 197 842 6 382 677 1 413
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 933 36 435 33 848 30 596 33 904 33 982 30 401 29 818 31 934 32 155
Omsättningstillgångar 60 007 56 649 50 445 47 165 43 816 41 869 44 855 44 717 33 311 34 020
Tillgångar 107 940 93 084 84 292 77 761 77 720 75 851 75 256 74 535 65 245 66 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 760 53 709 46 049 42 203 38 494 38 140 36 943 38 951 33 180 33 583
Minoritetsintressen 0 0 0 0 946 324 2 396 2 137 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 57 75 68 67 1 071 1 149 1 235 1 612
Långfristiga skulder 21 129 14 690 17 597 14 716 16 435 16 385 15 008 14 398 14 933 17 225
Kortfristiga skulder 28 051 24 684 20 589 20 767 21 778 20 935 19 838 17 900 15 898 13 756
Skulder och eget kapital 107 940 93 084 84 292 77 761 77 720 75 851 75 256 74 535 65 245 66 175
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 876 1 188 1 858 1 610 2 287 2 162 2 031 1 679 1 596 1 736
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 557 21 025 20 430 12 766 15 830 14 849 13 375 11 019 6 457 6 413
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 716 8 303 8 705 5 481 6 395 6 699 5 970 4 511 3 248 3 249
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 160 232 150 806 127 551 90 800 116 323 120 952 107 388 116 828 81 952 78 074
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 69 69 58 61 64 56 48 28 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 119 2 125 1 833 1 553 1 783 1 760 1 809 2 216 2 513 2 398
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 450 454 344 412 383 379 388 428 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 079 11 625 8 033 3 095 3 744 4 414 415 7 344 3 724 4 991
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,36% 15,97% 40,37% - -3,43% 11,22% -4,77% 51,14% 1,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,50% 10,66% 6,22% 30,62% 3,52% 4,35% 2,38% 11,73% 4,89% 7,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,45% 6,77% 4,14% 26,44% 2,52% 2,93% 1,77% 8,22% 4,53% 7,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,32% 43,58% 48,91% 43,20% 40,30% 39,73% 39,75% 36,84% 35,74% 36,03%
Rörelsekapital/omsättning 20,11% 21,80% 23,61% 29,31% 20,26% 18,59% 24,70% 25,22% 24,75% 29,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,44% 57,70% 54,63% 54,27% 49,53% 50,28% 49,09% 52,26% 50,85% 50,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,96% 146,09% 146,26% 139,10% 107,34% 102,79% 134,22% 156,02% 146,96% 168,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 980 4 584 8 118 84 954 106 335 111 061 99 321 96 616 71 309 70 292
Övrig omsättning - 184 140 173 196 491 163 293 213 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 020 1 402 829 65 -1 477 1 125 -1 342 2 024 36 1 234
Resultat efter finansnetto 3 002 3 075 1 143 22 975 1 219 415 2 064 7 515 75 953
Årets resultat 2 682 2 695 886 22 922 1 219 51 1 848 6 973 711 655
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 054 8 034 8 786 8 356 10 286 10 912 11 080 10 861 11 540 11 555
Omsättningstillgångar 35 446 34 588 32 451 41 763 36 969 36 960 41 467 37 268 29 993 30 910
Tillgångar 43 501 42 623 41 237 50 119 47 255 47 871 52 547 48 130 41 533 42 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 135 41 452 38 396 37 511 34 589 34 430 34 379 36 064 29 694 30 005
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 070
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 75 199 0 900 875 875 0 0 2 000
Kortfristiga skulder 2 366 1 094 2 642 12 608 11 766 12 566 17 293 12 066 11 838 9 389
Skulder och eget kapital 43 501 42 623 41 237 50 119 47 255 47 871 52 547 48 130 41 533 42 465
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 876 1 188 1 265 1 610 1 749 1 717 1 635 1 301 1 596 1 736
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 5 409 7 724 7 425 7 463 6 544 5 071 4 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 612 696 500 2 940 3 729 3 639 3 863 2 989 2 727 2 698
Utdelning till aktieägare 0 3 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0
Omsättning 5 980 4 768 8 258 85 127 106 531 111 552 99 484 96 909 71 522 70 292
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 28 29 29 27 24 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 495 1 146 2 030 3 034 3 667 3 830 3 679 4 026 3 100 3 056
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 372 494 460 363 476 452 492 466 428 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 020 1 479 914 274 -945 1 686 -727 2 718 710 1 889
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,45% -43,53% -90,44% - -4,26% 11,82% 2,80% 35,49% 1,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,91% 8,49% 3,78% 46,02% 2,85% 6,35% 4,06% 16,37% 3,42% 7,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,30% 78,97% 19,19% 27,15% 1,27% 2,74% 2,15% 8,15% 1,99% 4,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,47% 98,39% 49,42% 28,86% 28,01% 29,49% 29,69% 32,14% 37,04% 36,70%
Rörelsekapital/omsättning 553,18% 730,67% 367,20% 34,32% 23,70% 21,96% 24,34% 26,08% 25,46% 30,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,56% 97,25% 93,11% 74,84% 73,20% 71,92% 65,43% 74,93% 71,49% 72,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 498,14% 3 161,61% 1 228,27% 235,09% 194,59% 179,87% 167,29% 204,95% 169,34% 213,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...