Visa allt om Fredhälls El & Data Aktiebolag
Visa allt om Fredhälls El & Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 114 2 351 2 342 2 248 1 802 2 820 2 546 2 554 2 897 3 508
Övrig omsättning - - - 30 - 160 270 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 546 820 923 632 409 529 458 140 157 118
Resultat efter finansnetto 1 554 856 949 645 428 529 458 142 157 113
Årets resultat 978 520 573 351 248 342 252 73 88 57
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 3 6 46 82 124
Omsättningstillgångar 2 906 3 330 2 740 2 338 1 942 2 043 1 565 1 293 1 210 1 197
Tillgångar 2 906 3 330 2 740 2 338 1 943 2 046 1 571 1 340 1 292 1 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 184 2 006 1 686 1 313 1 162 1 014 772 521 647 560
Obeskattade reserver 1 305 1 006 818 608 444 359 296 185 148 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 417 318 236 416 337 673 503 634 497 654
Skulder och eget kapital 2 906 3 330 2 740 2 338 1 943 2 046 1 571 1 340 1 292 1 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 300 300 228 316 425 490
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 671 693 590 628 221 574 609 684 609 752
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 248 191 189 261 254 404 401 435 519 453
Utdelning till aktieägare 196 1 800 200 200 0 100 100 0 200 0
Omsättning 3 114 2 351 2 342 2 278 1 802 2 980 2 816 2 554 2 897 3 508
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 038 784 1 171 1 124 901 705 637 639 724 877
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 308 296 392 448 388 325 316 369 400 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 546 820 923 633 410 533 498 183 198 291
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,45% 0,38% 4,18% 24,75% -36,10% 10,76% -0,31% -11,84% -17,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 53,51% 25,74% 34,67% 27,67% 22,13% 25,86% 29,15% 10,60% 12,15% 9,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,94% 36,45% 40,56% 28,78% 23,86% 18,76% 17,99% 5,56% 5,42% 3,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,49% 79,16% 79,76% 73,67% 73,97% 65,60% 66,03% 72,91% 70,38% 66,39%
Rörelsekapital/omsättning 79,93% 128,12% 106,92% 85,50% 89,07% 48,58% 41,71% 25,80% 24,61% 15,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,77% 83,80% 84,82% 75,32% 76,65% 62,49% 63,03% 48,82% 58,33% 48,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 691,85% 1 041,51% 1 150,42% 551,68% 563,80% 292,27% 306,56% 200,16% 240,04% 179,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...