Visa allt om Jan Jacobsson Schakt Aktiebolag
Visa allt om Jan Jacobsson Schakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 615 4 062 5 279 5 064 4 022 3 982 3 300 2 568 2 374 1 959
Övrig omsättning - 564 2 488 - - - - 541 1 557 -
Rörelseresultat (EBIT) -123 1 191 3 109 1 189 606 721 795 654 1 676 0
Resultat efter finansnetto -143 1 157 3 057 1 176 568 682 771 613 1 637 -12
Årets resultat 422 899 379 852 524 484 835 139 129 62
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 366 4 897 5 772 1 353 2 191 3 036 2 475 2 948 2 566 246
Omsättningstillgångar 3 688 2 482 2 552 2 899 1 978 1 839 1 327 871 635 553
Tillgångar 7 054 7 379 8 324 4 252 4 169 4 874 3 802 3 819 3 202 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 093 2 051 1 572 1 623 1 172 1 247 964 329 290 251
Obeskattade reserver 3 472 4 162 4 162 1 597 1 581 1 727 1 704 2 070 1 654 199
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 657 630 1 583 279 440 808 375 794 714 0
Kortfristiga skulder 833 536 1 007 753 976 1 092 759 627 544 349
Skulder och eget kapital 7 054 7 379 8 324 4 252 4 169 4 874 3 802 3 819 3 202 799
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 693 345 429 347 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 782 792 793 874 934 0 183 119 162 67
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 277 243 240 257 281 231 192 217 204 149
Utdelning till aktieägare 430 380 420 430 400 600 200 200 100 90
Omsättning 2 615 4 626 7 767 5 064 4 022 3 982 3 300 3 109 3 931 1 959
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 308 2 031 2 640 1 688 1 341 1 991 1 650 1 284 1 187 980
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 522 526 384 409 466 362 385 358 276
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 392 1 929 4 083 2 027 1 451 1 576 1 422 1 254 2 167 372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,62% -23,05% 4,25% 25,91% 1,00% 20,67% 28,50% 8,17% 21,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,74% 16,21% 37,39% 28,15% 14,80% 14,81% 20,91% 17,15% 52,40% 0,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,70% 29,44% 58,95% 23,64% 15,34% 18,13% 24,09% 25,51% 70,68% 0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 109,18% 47,91% 29,27% 42,38% 24,91% 18,76% 17,21% 9,50% 3,83% 10,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,06% 71,79% 57,89% 65,85% 56,06% 51,70% 58,39% 47,64% 46,25% 49,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 442,74% 463,06% 253,43% 384,99% 202,66% 168,41% 174,84% 138,92% 116,73% 158,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...